Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Snemanje otrok v mednarodnem projektu
Številka: 0712-3/2018/2823
Vsebina: Fotografije kot OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje glede priprave videoposnetka z otroki s strani javnega zavoda. Navedli ste, da sodelujete v mednarodnem projektu, v okviru katerega boste pripravili video z otroki (romski in neromski), ki bo spodbujalo vključevanje in integracijo učencev. Zanima vas, ali lahko delite ta video na spletni strani Youtube in drugih mrežah, če dobite pisno potrditev (izjavo) staršev teh otrok. Prosite še za pojasnilo, kaj mora vsebovati izjava in kako zgleda (primer).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v členu 6.

 

IP konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (1. točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (2. točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Glede na navedeno posnetki (ali fotografije) predstavljajo varovane podatke po Splošni uredbi o varstvu podatkov le takrat, ko so otroci na njih določeni ali določljivi oziroma ko se jih da prepoznati, zlasti če se hkrati s posnetki otroka obdelujejo tudi drugi njegovi podatki, npr. ime in priimek, razred. Objava takšnih posnetkov (ali fotografij) bi lahko pomenila obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je javni zavod.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena: »Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor se uvrščajo tudi javni zavodi, ureja še veljavni 9. člen ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Skladno s še veljavnim drugim odstavkom istega člena lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil.

 

Ker bodo (so) na posnetkih mladoletni otroci, ki poslovne sposobnosti še nimajo, morajo namesto njih privolitev podati njihovi starši ali drugi zakoniti zastopniki. Iz privolitve mora biti razvidno, za kakšne posnetke gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali. Predpogoj za pridobitev veljavne privolitve je konkreten, ekspliciten in legitimen namen, ki mora biti tudi izražen na privolitvi. IP je pripravil podrobno razlago, v katerih primerih je privolitev veljavna in kateri so dodatni pogoji za pridobitev veljavne privolitve, s čimer se lahko seznanite na spletni strani IP v zavihku »Splošna uredba o varstvu podatkov - Ključna področja – Privolitev« oz. na povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ in Smernice o privolitvi (dostopne so v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP259rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf.

 

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan pri obravnavani obdelavi osebnih podatkov upoštevati člen 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, katere informacije je potrebno zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo neposredno od posameznika.

 

Nadaljnja uporaba posnetkov (npr. predvajanje posnetka na Youtube-u) na način, ki omogoča enostavno prepoznavo upodobljenega posameznika, je skladna z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, če se za takšno obdelavo osebnih podatkov vnaprej pridobi osebno privolitev upodobljenega posameznika. V primeru mladoletnih otrok, osebno privolitev njihovih zakonitih zastopnikov ali tretje osebe, ki se izkaže s pooblastilom zakonitih zastopnikov.

 

IP še pojasnjuje, da lahko zakonitost posamezne obdelave osebnih podatkov oceni izključno v konkretnem inšpekcijskem postopku. IP prav tako v nobenem primeru ni pristojen presojati drugih vidikov, ki bi lahko bili pomembni pri izvedbi projekta, ki ga opisujete (npr. vprašanja prenosa avtorskih pravic, drugih vidikov posegov v zasebnost posameznikov ipd.).

 

V upanju, da ste dobili odgovore na vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka