Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.02.2021
Naslov: Posredovanje delavčevega e-sporočila delodajalcu s strani izobraževalne organizacije
Številka: 07120-1/2021/70
Vsebina: Elektronska pošta, Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 19. 2. 2021 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot izvajalec pedagoško-andragoškega izobraževanja (to poteka v okviru fakultete) pošljete kopijo e-sporočila udeleženca izobraževanja njegovemu delodajalcu – šoli v dokaz izmišljenih navedb o delovnem mestu, ki jih je navedel v prošnji za priznanje praktičnega usposabljanja. Dokaz bi želela ravnateljica zaradi ukrepanja zoper zaposlenega.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP se lahko dokončno opredeli do konkretne problematike šele v morebitnem inšpekcijskem postopku.

 

 

Posredovanje kopije e-sporočila udeleženca izobraževanja (sicer tudi delavca šole) vodstvu šole kot delodajalcu, ki vsebuje (ne)resnične izjave o opravljanju dela na šoli, ni dopustno.

 

Izjemoma in pogojno bi to bilo dopustno, če bi bil delavec napoten na izobraževanje s strani šole in bi se predmetno sporočilo, kot formalna vloga za priznanje določenih pravic, nanašalo na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma izobraževanja, na katerega je bil delavec napoten.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Za opisano posredovanje osebnih podatkov bi morala biti podana katera od pravnih podlag v 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov ali v katerem od zakonov s področja šolstva in delovnih razmerij. Ker je udeleženec - delavec neresnično izjavo podal v zasebnem razmerju med njim in vašo fakulteto, ta izjava pa neposredno ne vpliva na delovno razmerje pri šoli, ni videti upravičenega interesa šole, zaradi katerega bi se bilo možno sklicevati na katero od splošnih podlag za obdelavo osebnih podatkov. Poleg tega IP-ju ni znana kakšna izrecna (konkretna, specialna) podlaga v katerem od področnih zakonov, ki bi dopuščala razkritje v konkretnem primeru.

 

Dodajamo še:

  • da v konkretnem primeru tudi ne gre za prosto dostopne informacije javnega značaja po določbah ZDIJZ,
  • da je pri razkrivanju elektronskih sporočil treba biti pozoren tudi na pravico do varstva komunikacijske zasebnosti,
  • da to mnenje ni odvisno od tega, ali so delavčeve izjave lažne ali ne, in
  • da je treba zoper udeleženca ukrepati v ustanovi, kjer je želel nepošteno uveljavljati določene pravice. To pa ste pri vas že naredili, saj mu praktičnega usposabljanja niste priznali.

 

Glede splošnih podlag v 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka