Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.02.2021
Naslov: Razkritje podatka o tveganju za prenos okužbe s strani zdravstvenega delavca pacientu
Številka: 07121-1/2021/291
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 10. 2. 2021 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem (povzetek), ali lahko patronažno medicinsko sestro, preden vas obišče na domu, zaprosite za pojasnila o tem, ali je bila cepljena proti COVID-19 ali ima negativen izvid testa ali pa, če je prebolela COVID-19. V vašem primeru imate doma namreč svojca, ki spada v zelo rizično skupno oseb. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP-ju v tem trenutku ni znan predpis, ki bi določal dolžnost zdravstvenega delavca, da pacientu na njegovo zahtevo razkrije konkretne zdravstvene podatke, ki se nanašajo na delavca, in ki so pomembni za pacienta z vidika njegove varnosti pred okužbo z novim koronavirusom (npr. cepljenost, prebolevnost, rezultati, vrsta in čas testa, prisotnost značilnih simptomov).

 

Ker je zagotavljanje varnosti pacientov ter izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje okužb dolžnost izvajalca zdravstvene dejavnosti (npr. zdravstvenega doma), bi pacient načeloma lahko od izvajalca v javni zdravstveni mreži pridobil informacije o izpolnjevanju predpisanih pogojev za določenega zdravstvenega delavca, brez konkretnih zdravstvenih podatkov.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Vprašanje, ki ste ga zastavili patronažni sestri je v predstavljenih okoliščinah lahko legitimno in primerno. Toda v tem trenutku IP-ju ni znan predpis (npr. Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o interventnih ukrepih (...), Zakon o nalezljivih boleznih ipd.), ki bi določal dolžnost zdravstvenega delavca, da pacientu ali njegovim svojcem razkrije konkretne podatke o svojem zdravstvenem stanju. Za tako obdelavo osebnih podatkov osebnih podatkov bi namreč morala biti podana ena izmed podlag 9. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma v katerem od nacionalnih zakonov. Zato bi vam lahko v vašem primeru patronažna medicinska sestra želene informacije sporočila le prostovoljno.

 

Vendar pa je treba upoštevati, da morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v skladu s strokovnimi standardi in predpisi, zlasti novejšimi, ki se nanašajo na trenutno epidemijo, z različnimi ukrepi skrbeti za varnost pacientov (gl. pravico do varne zdravstvene oskrbe v 11. členu Zakona o pacientovih pravicah) in varnost znotraj kolektiva zaposlenih - npr. testiranja, cepljenja, izolacije in karantene, zaščitna oprema, drugi varnostni oziroma higienski protokoli. Zato bi pacient načeloma lahko, zlasti, če spada v bolj ogroženo skupino prebivalcev, od izvajalca v javni zdravstveni mreži na zahtevo prejel vsaj splošno informacijo o tem, ali izvajalec kot tak in tudi določen zdravstveni delavec izpolnjuje predpisane pogoje za delo v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem epidemije COVID-19. Podlaga za tako razkritje podatkov bi lahko bil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Vendar opozarjamo, da je upravičenost do takih informacij odvisna od izpolnjevanja pogojev v omenjenem zakonu in se presoja v vsakem primeru posebej.

 

Zgolj primeroma navajamo nekaj predpisov, ki določajo posebne obveznosti izvajalcev v zvezi z epidemijo COVID-19:

  • Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2,
  • Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
  • Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in
  • Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka