Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Sodelovanje med vrtcem in razvojno ambulanto
Številka: 0712-3/2018/2705
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Vrtec
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali  obstaja možnost povezave med vrtcem in Zdravstvenim domom (razvojno ambulanto - RA), pri čemer je namen obisk strokovnjaka iz RA (npr. fizioterapevt, delovni terapevt ipd., ki obravnava posameznega otroka) in opazovanje funkcioniranja obravnavanega otroka v skupini. Slednje namreč daje pomembno (in pogosto povsem drugačno) sliko funkcioniranja otroka med vrstniki v primerjavi s funkcioniranjem v ambulantni situaciji. Zanima vas, ali taka možnost sploh obstaja in če je možno, kakšne so zahteve?


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Mnenje se navezuje zgolj na področje varstva osebnih podatkov, ker za druge vidike sodelovanja med vrtcem in RA nismo pristojni.

 

 

Z vidika varstva osebnih podatkov ni ovir za sodelovanje med vrtcem in razvojno ambulanto na način občasne prisotnosti strokovnjaka v vrtčevski skupini zaradi spremljanja določenega otroka, kot dela zdravstvene obravnave.

 

Če pa bi se sodelovanje izvajalo na način, da bi strokovnjak iz razvojne ambulante:

- vzgojiteljem, otrokom ali drugim osebam razkrival konkretne podatke o obravnavanem otroku (npr. o zdravstvenem stanju),

- neposredno ali posredno pridobival osebne podatke iz zbirk osebih podatkov vrtca ali

- izvajal snemanje skupine,

bi bila za to potrebna privolitev staršev ali zakonitih zastopnikov otroka, v primeru snemanja celotne skupine pa tudi privolitev staršev drugih otrok ter vzgojiteljev.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Ker se varstvo osebnih podatkov navezuje le na obdelavo podatkov (npr. njihovo hrambo, uporabo, razkrivanje, pridobivanje, zbiranje itd.), ki izvirajo ali so namenjeni v neko zbirko osebnih podatkov (npr. zdravstvena dokumentacija in šolska dokumentacija) ali pa se obdelujejo avtomatizirano, zgolj prisotnost predstavnika RA oziroma spremljanje otroka za potrebe izvajanja primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe samo po sebi ne pomeni obdelave osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Seveda so predstavniki vrtca in RA, tudi če ne gre obdelavo osebnih podatkov, dolžni varovati poklicno skrivnost, h kateri so zavezani tako glede obravnavanega kot glede drugih otrok v skupini.

 

Če bi vrtec ali RA osebne podatke obdelovala na način razkrivanja podatkov iz zbirk podatkov drugim osebam (vrtec RA ali RA vrtcu) ali na način snemanja otrok, bi za to bila potrebna veljavna privolitev staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Za tako obdelavo osebnih podatkov nam namreč ni znana posebna zakonska podlaga kot alternativa privolitvi.

 

Za samo beleženje lastnih opažanj glede otroka, ki je v obravnavi, strokovnjak RA ne potrebuje privolitve, saj gre še vedno za izvajanje zdravstvene oskrbe.

 

Pri morebitnem snemanju je privolitev odvisna od načina izvajanja snemanja – če se snema le obravnavanega otroka, privolitev staršev drugih otrok ni potrebna, privolitev staršev obravnavanega otroka pa je potrebna, če snemanje po medicinski stroki ni nujni sestavni del zdravstvene oskrbe otroka.

 

Privolitev je sicer urejena v členih 4 (točka 11), 6 (prvi odstavek, točka a), 7, 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka