Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.01.2019
Naslov: Seznam učencev za obletnico
Številka: 0712-3/2018/2770
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da bi radi nekdanji učenci osnovne šole organizirali 50. obletnico končanja osnovne šole. Glede na časovno oddaljenost (50 let) podatkov o sošolcih iz 8. razreda osnovne šole nimate. Podatke ste poskušali pridobiti v zgodovinskem arhivu, ampak osnovna šola za to obdobje še ni dostavila gradiva v arhiv. Oglasili ste se tudi pri sedanji ravnateljici osnovne šole, vendar vam je povedala, da zaradi varstva osebnih podatkov ne sme posredovati seznama učencev iz vašega nekdanjega razreda.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP v zvezi s tem poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Za javni sektor (npr. šole) velja, da se osebni podatki v javnem sektorju načeloma lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon.

 

Obdelava osebnih podatkov po Splošni uredbi pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je npr. zbiranje, beleženje in urejanje, razširjanje in drugi načini, našteti v 2. točki člena 4. Posredovanje seznamov učencev predstavlja obdelavo osebnih podatkov, za kar je potrebno imeti pravno podlago.

 

Splošna uredba v členu 6 določa, kdaj je obdelava dovoljena. Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga (npr. privolitev, pogodba, zakoniti interesi, zaščita življenjskih interesov, za izpolnitev zakonske obveznosti in drugi). 

 

Za javni sektor (kamor spadajo tudi javni zavodi, torej šole) v skladu z 9. členom ZVOP-1, ki se v tem delu še uporablja, načeloma velja, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1). Ne glede na to, da pa se upoštevajoč drugi odstavek 9. člena ZVOP-1 lahko obdelujejo osebni podatki tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje javnih nalog.

 

Zakon, ki ureja področje osnovnih šol, je Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K - v nadaljevanju ZOsn), ki v 94. členu določa, da osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08; v nadaljevanju Pravilnik) v 5. členu določa, da se osebni podatki o učencih in njihovih starših smejo zbirati, uporabljati, shranjevati in posredovati samo za namene, določene v zakonu, oziroma za namene, razvidne iz privolitve posameznika, in ne smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni.

 

Med različne vrste zbirk podatkov, ki jih vodi osnovna šola, sodi tudi zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših (prva točka 1. odst. 95. čl. ZOsn). V skladu s 97. členom ZOsn pa se navedeni osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 95. člena tega zakona lahko zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja

 

Navedene določbe področnega zakona - ZOsn in Pravilnika natančno določajo, za kateri namen (za potrebe obveznega izobraževanja) in komu lahko osnovna šola posreduje osebne podatke učencev. Osnovna šola tako brez privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, nima pravne podlage, da bi komurkoli posredovala sezname učencev, tudi nekdanjih, za namen, ki ni naveden v zakonu (npr. za namen srečanja nekdanjih učencev).

 

Odgovore na vprašanja glede posredovanja seznamov nekdanjih učencev je IP podal v mnenju, št. 0712-308/2006/2 z dne 8. 11. 2006, ki je objavljeno na spletnih straneh IP na naslovu:

https://www.ip-rs.si/vop/posredovanje-osebnih-podatkov-nekdanjih-ucencev-s-strani-osnovne-sole-358/

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

  

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka