Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.09.2020
Naslov: Zahteva za pridobitev kopije izvedenskega mnenja
Številka: 07121-1/2020/1705
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste kot zavarovalnica od posameznika prejeli zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, in sicer s kopijo izvedenskega mnenja o prometni nesreči. Posamezniku ste posredovali dokument, v katerem ste prekrili podatke, ki se po vašem mnenju nanašajo na drugo osebo, ki ni podala privolitve za razkritje svojih osebnih podatkov. Posameznik je nato ponovno vložil zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, konkretno za pridobitev kopije izvedenskega mnenja, dodatno pa tudi izpis vseh osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP pojasnjuje, da ima vsak posameznik skladno z določbami Splošne uredbe pravico pridobiti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku vse informacije iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov 15 do 22 in 34 Splošne uredbe.

 

Posameznik ima tako skladno s členom 15(1) pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

(a) namene obdelave;

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;

(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

(d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

(e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

(f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

(g) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

(h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Splošna uredba pa določa tudi razloge in pogoje, pod katerimi se lahko omejijo pravice posameznika s področja varstva osebnih podatkov. Člen 23 tako določa, da se lahko pravice iz členov 12 do 22 in člena 34 (torej tudi pravice do dostopa do lastnih osebnih podatkov iz člena 15) omejijo, če taka omejitev spoštuje bistvo temeljnih pravic in svoboščin ter je potreben in sorazmeren ukrep v demokratični družbi za zagotavljanje:

(a) državne varnosti;

(b) obrambe;

(c) javne varnosti;

(d) preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem;

(e) drugih pomembnih ciljev v splošnem javnem interesu Unije ali države članice, zlasti pomembnega gospodarskega ali finančnega interesa Unije ali države članice, vključno z denarnimi, proračunskimi in davčnimi zadevami, javnim zdravjem in socialno varnostjo;

(f) varstva neodvisnosti sodstva in sodnega postopka;

(g) preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kršitev etike v zakonsko urejenih poklicih;

(h) spremljanja, pregledovanja ali urejanja, povezanega, lahko tudi zgolj občasno, z izvajanjem javne oblasti v primerih iz točk (a) do (e) in (g);

(i) varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravic in svoboščin drugih;

(j) uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov.

 

Skladno s členom 12(3) Splošne uredbe upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. 4. odstavek člena 12 Splošne uredbe pa določa, da če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

 

Iz vašega dopisa je razbrati, da ste o zahtevi posameznika že odločili, vendar z njo ni bil zadovoljen in je vložil »novo« zahtevo z isto vsebino (kar se tiče kopije izvedenskega mnenja). Postavlja se vprašanje, ali bi bilo mogoče to »novo« zahtevo obravnavati kot pritožbo zoper vašo odločitev (razen v delu, ki se nanaša na izpis podatkov, ki bi predstavljala vsebinsko novo zahtevo)? V primeru, da lahko drugo vlogo prosilca obravnavate kot pritožbo, jo brez odlašanja odstopite Informacijskemu pooblaščencu v pritožbeno obravnavo skupaj s celotno dokumentacijo zadeve. V kolikor pa te vloge ne morete obravnavati kot pritožbe, o njej odločite skladno s členom 12 Splošne uredbe in posameznika obvezno obvestite o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev. V vsakem primeru ima torej posameznik pravico, da o njegovi pravici skladno z določbama členov 57 in 58 Splošne uredbe odloči Informacijski pooblaščenec.

 

Glede na to, da se posameznik ne strinja z vašo odločitvijo in bi lahko glede vprašanja njegove pravice po členu 15 Splošne uredbe potekal pritožbeni postopek pred IP, vam kot pritožbeni organ na področju varstva osebnih podatkov ne moremo odgovoriti na vprašanje, ali posameznik ima pravico do seznanitve s celotnim izvedenskim mnenjem (tudi v delu, ki se morebiti nanaša na druge osebe) ali ne. S takšnim odgovorom bi namreč prejudicirali svojo morebitno odločitev v pritožbenem postopku, zato se naš odgovor omejuje na pojasnila postopkovne narave in opisuje pravice in obveznosti, ki vam jih kot upravljavcu osebnih podatkov daje Splošna uredba.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov