Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2020
Naslov: Ponovna uporaba podatkov iz evidence registriranih vozil
Številka: 07120-1/2020/550
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste od gospodarske družbe prejeli zahtevo za ponovno uporabo do informacij javnega značaja iz evidence registriranih vozil (MRVL), in sicer za naslednje podatke:

  • o številu, vrsti, tehničnih specifikacijah in
  • o lastništvu tovornih vozil, prikolic in avtobusov, ki so v lasti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

Nadalje pojasnjujete, da skladno z Direktivo (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja že objavljate določene (statistične) podatke o vozilih na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI, vendar brez naziva pravnih oseb ali matičnih številk organa. Zanima vas, ali ste gospodarski družbi dolžni posredovati podatke/seznam oz. izpis iz MRVL, ki bi poleg tehničnih podatkov o vozilu vseboval tudi podatek o lastništvu (naziv pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) teh vozil.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma posebej poudarja, da je na področju dostopa do informacij javnega značaja in ponovne uporabe teh informacij pritožbeni organ, zato se v konkretnih primerih ne sne opredeljevati do vprašanja, ali je določena informacija prosto dostopna in ali jo morate oziroma ne smete posredovati prosilcu v konkretnem primeru. S tem bi namreč prejudicirali odločitev v morebitnem pritožbenem postopku, zato se moramo v mnenjih omejiti na splošna in abstraktna pojasnila in spoštovati razmejitev pristojnosti tudi z ministrstvom za javno upravo, ki je resorno ministrstvo, pristojno za svetovanje na področju dostopa do informacij javnega značaja in njihove ponovne uporabe.

 

Nadalje IP poudarja, da je treba v vašem primeru najprej izhajati iz same definicije osebnega podatka, kot ta izhaja iz Splošne uredbe. Prvi odstavek člena 4 Splošne uredbe določa, da predstavlja pojem osebnega podatka »koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.«

 

Skladno z zgoraj navedeno opredelitvijo osebnih podatkov podatki o pravnih osebah niso osebni podatki. Varstvo osebnih podatkov kot ena od izjem od prostega dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZDIJZ) torej v konkretnem primeru ne bo prišla v poštev, če resnično govorimo zgolj o podatkih o lastništvu tovornih vozil, prikolic in avtobusov, ki so v lasti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Na tem mestu poudarjamo, da tudi podatkov samostojnih podjetnikov, kadar gre za podatke o njihovem nastopanju v pravnem prometu oziroma opravljanju dejavnosti, ne štejemo za osebne podatke. Osebni podatki namreč pripadajo le fizičnim osebam in ne subjektom, ki opravljajo dejavnost.

 

Glede same Direktive (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja ter objavljanja določenih statističnih podatkov na portalu OPSI, vas za vsebinska pojasnila napotujemo na resorno ministrstvo - Ministrstvo za javno upravo. V procesnem smislu pa lahko poudarimo, da morate vlogo prosilca obravnavati po določbah ZDIJZ in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Skladno z navedenim morate vlogi prosilca ji bodisi ugoditi ali jo z odločbo (delno) zavrniti ter morebitno zavrnitev obrazložiti. Pritožbeni organ v primeru (delne) zavrnitve je Informacijski pooblaščenec.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov