Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.10.2020
Naslov: Pridobivanje podatkov o izvajanju socialno-varstvenih storitev
Številka: 07121-1/2020/1850
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, iz katerega izhaja, da ste na lokalni center za socialno delo vložili prošnjo za seznanitev s potekom preiskave in ugotovitvami postopka preverjanja ustreznosti skrbi za starejšo osebo – vašega strica. CSD vam ni želel posredovati konkretnih podatkov in se je v dopisu skliceval na varovanje poklicne skrivnosti, ki vam jih ne sme razkriti, ker niste stranka v postopku. Sprašujete nas, zakaj v tej zadevi, ki ste jo prijavili oz. sprožili sami, ne morete dobiti zahtevanih informacij, saj gre za netrasparentno pridobivanje socialnih transferjev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

93. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZSV) v prvem odstavku določa, da morajo biti postopki izvajanja storitev vodeni tako, da zagotavljajo zaupnost podatkov ter osebno integriteto in dostojanstvo upravičenca. Drugi odstavek omenjenega člena določa, da so strokovni delavci in strokovni sodelavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve, dolžni varovati kot poklicno skrivnost podatke o materialnih in socialnih stiskah posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Podatke iz prejšnjega odstavka so dolžne varovati kot poklicno skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi zaradi narave njihovega dela. Nenazadnje pa četrti odstavek 93. člena ZSV določa, da se podatki iz drugega odstavka tega člena ne smejo dajati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal razkriti posameznika, na katerega se nanašajo. Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti lahko strokovnega delavca ali sodelavca, razreši prizadeta oseba sama ali sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

 

Iz navedenega sledi, da velja glede podatkov o opravljenih socialno-varstvenih storitvah, ki se  nanašajo na posameznika, posebna dolžnost varovanja. Zakonska podlaga, ki bi centru za socialno delo omogočila razkriti osebne podatke vašega strica, torej ne obstaja. Izjemo od prepovedi razkrivanja podatkov pa predstavlja četrti odstavek 93. člena ZSV, in sicer lahko vaš stric center za socialno delo razreši dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti in vas pooblasti za vpogled v svoje lastne osebne podatke. IP s konkretno situacijo seveda ni seznanjen in omenjeno mnenje podaja na abstraktni ravni, saj mu niso znane okoliščine, zaradi katerih morda vaš stric ne bi bil pooblastilno sposoben, ali katere druge specifične okoliščine primera.

 

V vašem dopisu omenjate tudi (ne)transparentnost pridobivanja socialnih transferjev. Glede tega naj omenimo, da Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, s sprem. in dop.) določa javnost nekaterih podatkov, ki se nanašajo na porabo javnih sredstev. Ker nam konkretne okoliščine vašega primera niso znanje, naj na tem mestu le omenimo, da ima vsakdo pravico do dostopa do informacij javnega značaja z le redkimi izjemami, kadar se informacije nanašajo na porabo javnih sredstev (torej transparentnosti pridobivanja javnih sredstev). Pri organu, ki razpolaga z zahtevanimi informacijami, lahko vložite zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Obseg te pravice pa se ugotavlja v vsakem posameznem primeru in če organ meni, da do določene informacije niste upravičeni, mora skladno z ZDIJZ izdati o tem odločbo.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov