Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.09.2020
Naslov: Snemanje okolice vozila
Številka: 07121-1/2020/1634
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Video in avdio nadzor, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede dopustnosti snemanja okolice vozila. Navajate, da želite za potrebe svojega projekta fotografirati 360° kot okolice vozila (zajem slik v razponu 3 sekund). Navajate tudi, da bodo vsi obrazi na fotografijah zamegljeni z uporabo posebne integrirane skripte na opremi. Pridobljeno gradivo bo namenjeno interni uporabi in ne bo javno izpostavljeno, po zaključku projekta pa se bo v celoti zbrisalo. Zanima vas, kakšni so pogoji za zakonito izvajanje navedene dejavnosti z vidika varstva osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP pojasnjuje, da je obdelava osebnih podatkov vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (določba 4(2) Splošne uredbe).

 

Iz navedene definicije sledi, da tudi če gre za obdelavo osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi, gre za obdelavo osebnih podatkov in je zato treba zagotoviti skladnost s pravili varstva osebnih podatkov (pravna podlaga, zagotovitev varnosti (zlasti informacijske varnosti), informiranje posameznikov, zagotavljanje pravic, itd.). IP po opisu iz vašega dopisa sklepa, da bo v konkretnem primeru prišlo do obdelave osebnih podatkov vsaj v avtomatiziranem postopku do končne obdelave fotografij (torej, ko oprema posname dogajanje, zbere osebne podatke in jih nadalje avtomatizirano anonimizira, s tem osebne podatke obdela). Obstaja pa tudi verjetnost, da tudi po avtomatizirani anonimizaciji, na končnem izdelku še ostanejo osebni podatki (prepoznavni posamezniki, registrske tablice, ipd.). V slednjem primeru pride do obdelave osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe tudi v nadaljnjih fazah. Kadarkoli pa tekom izvajanja dejavnosti ali projekta pride do obdelave osebnih podatkov – avtomatizirano ali »ročno«, ste kot upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov dolžni zagotoviti pogoje za skladno obdelavo osebnih podatkov.

 

Pogoji skladnosti so vse zahteve po Splošni uredbi in ZVOP-1 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. IP je v svoji infografiki GDPR na kratko povzel bistvene obveznosti upravljavca in obdelovalca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Predlagamo, da se z omenjenim gradivom seznanite.

 

Glede pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, pojasnjujemo, da je upravljavec odgovoren za zagotovitev ustrezne pravne podlage. IP v okviru menja ne more prevzeti odgovornosti upravljavca za zagotovitev ustrezne pravne podlage, ki se jo določi glede na konkretne okoliščine obdelave osebnih podatkov. Dopustne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov opredeljuje člen 6(1) Splošne uredbe. V primeru snemanja javnih površin za namen izvajanja dejavnosti zasebnega sektorja, ko privolitve ni mogoče ali smotrno pridobivati od naključnih mimoidočih ali udeležencev prometa, se pravna podlaga običajno presoja po merilih zakonitega interesa po določbi 6(1)(f) Splošne uredbe. Za utrditev te pravne podlage mora upravljavec utemeljiti: 1. Zakonitost interesa; 2. Nujnost posega (cilja se ne da doseči z manj invazivnimi sredstvi); in 3. Sorazmernost posega v pravice in svoboščine posameznikov glede na zasledovan zakoniti interes. Gre za test, ki je v stroki poznan kot »legitimate interest assessment test« ali na kratko »LIA test«. Če upravljavec meni, da je v konkretnem primeru ustrezna pravna podlaga zakoniti interes po določbi 6(1)(f) Splošne uredbe, potem predlagamo, da se test pisno izvede pred obdelavo, kar služi za izkazovanje skladnosti s Splošno uredbo v primeru nadzora ali vprašanj posameznikov. V zvezi s sorazmernostjo posega v pravice in svoboščine posameznikov še dodajamo, da je pomembno utrditi tudi, da obdelavo posameznik pričakuje (je o tem ustrezno informiran skladno z zahtevami Splošne uredbe; zlasti členi 12-14) IN da je posameznik posebej jasno obveščen tudi o pravici do ugovora (člen 21 Splošne uredbe), kar mora upravljavec tudi zagotavljati v praksi (v primeru vloženega ugovora se ga ustrezno in v predpisanem roku obravnava; več o pravici do ugovora na spletni strani tiodlocas.si). Posebna značilnost pravne podlage zakonitega interesa je, da če upravljavec ne zagotovi ustreznega informiranja, to vpliva tudi na zakonitost pravne podlage, čeprav je obveznost informiranja ločena in samostojna obveznost upravljavca po Splošni uredbi.

 

IP še dodaja, da je v okoliščinah podobnih vašim izdal tudi sporočilo za javnost, ko je Google pripravljal aplikacijo Google street view: https://www.ip-rs.si/novice/snemanje-ulic-za-storitev-google-street-view-820/. Na vprašanje posameznika, ki je opazil avtomobil z napisom »snemanje prometa« brez drugih informacij je IP izdal tudi mnenje: Snemanje cestišča iz neoznačenega avtomobila, št. 07121-1/2020/598.

 

Upamo, da smo vam s svojim mnenjem uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Anže Novak, univ.dipl.prav.,

Svetovalec pooblaščenca za preventivo