Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Posredovanje seznama vrtčevskih otrok za potrebe zobozdravstvene vzgoje
Številka: 0712-3/2018/2704
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 20. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko posredujete poimenski seznam vrtčevskih otrok medicinski sestri za potrebe zdravstveno vzgojnih aktivnosti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Po mnenju IP, glede na predstavljeno dejansko stanje, posredovanje seznama vrtčevskih otrok izvajalcu (zobo)zdravstvene vzgoje, ni dopustno.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Za potrebe izvajanja preventivne zdravstvene dejavnosti vrtčevskih in šolskih otrok so podlage za pridobitev poimenskih seznamov načeloma določene s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, nekatere pa tudi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Toda za konkretni primer ni določena možnost oziroma podlaga, da bi izvajalec preventivnih zdravstvenih storitev (npr. za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo) lahko od vrtca pridobil poimenski seznam otrok. Poleg tega tak seznam tudi ni neizogibno potreben, saj se storitve izvajajo v vrtcu. Poimenski seznam pa bi lahko posredovali izvajalcu, če bi bila za to na voljo privolitev staršev, vendar kot rečeno, to ni nujno potrebno. Vrtec lahko izvajalcu posreduje podatke o številu otrok, nazivih skupin ter o vzgojiteljicah oz. vzgojiteljih.

 

Ureditev je drugačna, če gre za šolske otroke.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka