Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.08.2020
Naslov: Ime in priimek prodajalca
Številka: 07121-1/2020/1390
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Zanima vas, če je dovoljeno, da imajo zaposleni v trgovini na majici ploščico, na kateri piše ime in priimek prodajalca. Razumete, da imajo samo ime, ali ime in prvo črko priimka, da pa je navedeno ime in cel priimek pa po vašem mnenju ni prav.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Uvodoma poudarjamo, da mora imeti delodajalec za zakonito obdelavo osebnih podatkov delavcev ustrezno pravno podlago. Pravne podlage so navedene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe in so npr. točka (a) - privolitev, točka (b) - izvajanje pogodbe ali npr. točka (c) - izpolnitev zakonske obveznosti. Prav tako se lahko osebni podatki skladno z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Drugi odstavek 106. člena ZVOP-1 nadalje določa, da lahko upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev. Poleg samega obstoja pravne podlage pa mora delodajalec upoštevati tudi t.i. načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Navedeno pomeni, da mora delodajalec v konkretni situaciji najprej ugotoviti, ali je objava podatkov potrebna v namene npr. komunikacije s strankami, zagotavljanja transparentnosti poslovanja s strankami ipd.; v drugi fazi pa tudi, ali je nujno potrebno za konkretnega delavca, da se obdeluje njegov podatek na način, da je javno objavljen oz. v vašem primeru zapisan na ploščici z imenom in priimkom (v celoti ali delno, kot ste predlagali sami). Če je navedba imena in priimka na ploščici za konkretnega uslužbenca potrebna zaradi njegovega opravljanja nalog - poslovanja s strankami, potem je tak ukrep verjetno dopusten. V vsakem primeru je treba upoštevati konkretne okoliščine in namene, da bi lahko presodili, ali nameni delodajalca pretehtajo nad pravico delavca do zasebnosti, zato vam bolj enoznačnega odgovora na vaše vprašanje žal ne moremo podati.

 

Več informacij glede dopustne obdelave osebnih podatkov v delovnih razmerjih si lahko preberete v Smernicah IP »Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih«, ki so dostopne na spletni strani in na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/varstvo-osebnih-podatkov-v-delovnih-razmerjih/.

 

Preberete si lahko tudi odgovor na podobno vprašanje kot je vaše, v že izdanem mnenju IP št. 0712-1/2015/932 z dne 31.3.2015.

 

V upanju, da ste prejeli odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo