Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.08.2020
Naslov: Objava diplomskih del
Številka: 07120-1/2020/480
Vsebina: Pravne podlage, Privolitev, Razno, Svetovni splet, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave diplomskih del diplomantov. Zanima vas, ali lahko diplome objavite na spletni strani šole oziroma v COBISS sistemu, čeprav nimate pisnega soglasja diplomantov oziroma ali morate pred objavo na spletni strani šole pridobiti njihova soglasja. Dodajate, da so zagovori diplom javni, en teden prej objavljeni tudi na spletni strani šole in se jih lahko udeleži vsak.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Javna objava diplomskega dela na spletni strani šole ter v sistemu COBISS z imenom in priimkom oziroma drugimi osebnimi podatki diplomanta predstavlja obdelavo osebnih podatkov v smislu člena 4(2) Splošne uredbe, za katero mora imeti upravljavec zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. IP poudarja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6(1) Splošne uredbe. To pomeni, da v kolikor upravljavec osebne podatke obdeluje na primer na podlagi zakona, za te podatke privolitev ni dolžan pridobivati. Določeni (bibliografski) podatki se tako na primer vpisujejo v COBISS na podlagi Zakona knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15).

 

Glede privolitve je treba upoštevati člen 4(11) Splošne uredbe, ki določa, da pomeni privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, »vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali jasnega pritrdilnega dejanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj«. Uvodna določba 43 Splošne uredbe pa glede prostovoljnosti privolitve pojasnjuje, da »privolitev ne bi smela biti veljavna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v posebnem primeru, ko obstaja očitno neravnotežje med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, zlasti kadar je upravljavec javni organ in je zato malo verjetno, da je bila privolitev dana prostovoljno v vseh okoliščinah te specifične situacije.« Pogoji za privolitev so nadalje določeni v členu 7 Splošne uredbe.

 

Več o privolitvi kot pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v smernicah Evropskega odbora za varstvo podatkov: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_sl. Kratek povzetek ključnih informacij v zvezi s privolitvijo je na voljo tudi na spletni strani IP: www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Ob tem poudarjamo še, da lahko IP kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov podaja mnenja le glede vprašanj, povezanih z varstvom osebnih podatkov, obravnavana tema pa je tesno povezana tudi z vprašanjem avtorskega prava in avtorskih pravic. Diplomsko delo je namreč avtorsko delo (prim. 5. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah; Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19; v nadaljevanju ZASP). Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela (prvi odstavek 21. člena ZASP). Vaše zaprosilo za mnenje se tako ne nanaša le na varstvo osebnih podatkov, temveč na vprašanje objave celotnega diplomskega dela, za kar pa IP (v celoti) ni pristojen.

 

Dodajamo, da je IP podobno vprašanje, ki se nanaša na privolitev za objavo diplomskega dela na spletu, že obravnaval v mnenju št. 0712-57/2009/2 z dne 24. 2. 2009, ki je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1620&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-57%2F2009%2F2.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov