Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.07.2020
Naslov: Pridobivanje davčne številke s strani odvetnika
Številka: 07121-1/2020/1204
Vsebina: EMŠO in davčna, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da želite od FURS prejeti podatek o davčni številki stečajnega dolžnika (za konkretni postopek, v katerem zastopate stečajnega upravitelja), vendar FURS posredovanje zavrača s sklicevanjem na drugi odstavek 10. člena Zakona o odvetništvu. Finančna uprava navaja tudi, da niso izpolnjeni pogoji iz 19. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), čeprav ta v drugem odstavku izrecno pravi, da osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, lahko davčni organ razkrije določene podatke, med drugim tudi davčno številko. Zanima vas, ali je stališče FURS pravilno ali pa vam neutemeljeno zavrača posredovanje davčne številke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Odvetniki v Republiki Sloveniji so ob upoštevanju prvega odstavka 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, s sprem. in dop; v nadaljevanju ZOdv), omejitev iz drugega odstavka 10. člena ZOdv ter načela sorazmernosti upravičeni od državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil brezplačno zahtevati podatke, ki jih potrebujejo pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi.

 

Upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki sodijo med organe, ki jim 10. člen ZOdv nalaga obveznost posredovanja osebnih podatkov odvetnikom, so dolžni pred posredovanjem osebnih podatkov preveriti:

  • ali ima odvetnik ustrezno pooblastilo za zastopanje stranke v konkretni posamični zadevi (splošno pooblastilo ne zadostuje),
  • ali je odvetnik navedel oziroma izkazal, da so konkretni zahtevani podatki (nabor zahtevanih podatkov) dejansko potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega poklica v posamični zadevi, torej za opravljanje konkretnih dejanj v tej posamični zadevi, ki teče pred sodiščem ali drugim organom.

 

Skladno z drugim odstavkom 10. člena ZOdv pa odvetnik nima pravice iz prvega odstavka istega člena, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom. Drugi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/1 1– UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZDavP-2) pa določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije – med drugim – davčno številko, če ta podatek potrebuje v postopku.

 

Informacijski pooblaščenec ni pristojen presojati, ali je bila zavrnitev posredovanja osebnih podatkov skladno z drugim odstavkom 10. člena ZOdv, v povezavi z 19. členom ZDavP-2, upravičena ali ne, prav tako nima po omenjenih zakonih nobenih zakonskih vzvodov, da bi to zavezancu naložil. Poleg pomanjkanja pristojnosti pa IP ne more v konkretnih primerih svetovati, ali ste do konkretnega podatka upravičeni, saj nam niso znane vse okoliščine primera ter dostopni vsi dokumenti in podatki.

 

V postopkovnem smislu je ena od možnih poti, da od FURS skladno s prvim odstavkom 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZUP) zahtevate potrdilo (izpisek) o dejstvu, o katerem vodijo uradno evidenco. V primeru zavrnitve izdaje potrdila po tem členu se lahko zoper zavrnilni sklep pritožite na drugostopenjski organ, ki je v primeru FURS Ministrstvo za finance.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov