Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.06.2020
Naslov: Posredovanje OP učiteljev svetu staršev
Številka: 07121-1/2020/1025
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste kot ravnatelj osnovne šole prejeli prijavo zoper učiteljico ter da ste primer že zaključili. Na vas pa se je obrnila predstavnica sveta staršev z vprašanji, ki jih prilagate. Odgovorili ste ji na sestanku sveta staršev ter nato še pisno. Pojasnjujete, da ste sedaj od nje prejeli nov sklop vprašanj, ki jih prilagate. Zanima vas, kaj vse ji morate še odgovoriti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da lahko IP podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila le s področja varstva osebnih podatkov, ne pa tudi z drugih vidikov posegov v zasebnost, organizacije šolskega dela, delovnopravnih obveznosti ipd., niti ne more izven konkretnih inšpekcijskih ali drugih upravnih postopkov posameznim upravljavcem svetovati, kako ravnati v konkretnih primerih. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe. Prav tako IP v okviru mnenja ne more vnaprej presojati, ali gre v konkretnem primeru za varovane osebne podatke. Zato IP na vaše vprašanje v okviru tega mnenja ne more dokončno odgovoriti, temveč v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej tudi za razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in so za javni sektor, kamor sodijo osnovne šole, naslednje:

  • privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
  • zakon (točka (c)),
  • opravljanje javne naloge ali izvajanje javne oblasti (točka (e)).

 

IP vam ne more svetovati, kaj konkretno ste kot ravnatelj predstavnici sveta staršev dolžni še odgovoriti, saj to presega njegove pristojnosti. Izpostavlja pa, da bi bila pravna podlaga za posredovanje določenih osebnih podatkov učiteljev svetu staršev lahko podana v točki (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kot izhaja iz vašega zaprosila in prilog, se v konkretnem primeru namreč osebni podatki najverjetneje obdelujejo za namen dela sveta staršev, ki na podlagi 6. alineje četrtega odstavka 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom. Poleg tega IP pojasnjuje, da tisti osebni podatki učiteljev, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnih uslužbencev, niso varovani. Na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) namreč podatki, ki so povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, ne sodijo med varovane osebne podatke. Dokončno presojo, ali je v konkretnem primeru podana pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov svetu staršev oziroma ali so na podlagi določb ZDIJZ določeni podatki učiteljice javno dostopni, pa boste morali na podlagi pojasnjenih izhodišč opraviti sami. IP lahko takšno presojo namreč opravi le v okviru pritožbenega postopka po ZDIJZ ali inšpekcijskega postopka po predpisih o varstvu osebnih podatkov.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.