Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.06.2020
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov za namen izvršilnega postopka
Številka: 07121-1/2020/1135
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste na upravni enoti prejeli vlogo pooblaščenca fizične osebe za posredovanje podatka o stalnem prebivališču druge fizične osebe. Stranka upravičenost do podatka izkazuje z zamudno sodbo, prilaga pa tudi pooblastilo osebe, v imenu katere ureja opravila v zvezi s tem postopkom. Zanima vas, ali je stranka na podlagi dokumentov, ki jih prilagate, upravičena do podatka o stalnem prebivališču osebe, za katero poizveduje.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Dokončno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

Naslov prebivališča posameznika je skladno s členom 4(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov nedvomno osebni podatek posameznika.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim tudi za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in so za javni sektor, kamor spadajo upravne enote, naslednje:

- zakon (točka (c)),

- privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),

- sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

- izvajanje javne naloge (točka (e)).

 

Iz dokumentacije, ki jo prilagate, izhaja, da potrebuje pooblaščenec upnice po zamudni sodbi naslov dolžnikovega prebivališča za namen izvršilnega postopka. Zakonsko pravno podlago v smislu člena 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov glede posredovanja podatkov v izvršilnem postopku predstavlja 4. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US in 66/19 – ZDavP-2M, v nadaljevanju ZIZ). Skladno s šestim odstavkom tega člena je dolžan upravljavec podatkov ali zbirk podatkov upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na državljanstvo oziroma državo, ki ji upnik pripada, posredovati med drugim podatek o naslovu dolžnikovega stalnega ali začasnega prebivališča. Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati izvršbo. Upnik pa sme pridobljene podatke o naslovu dolžnika uporabiti samo za potrebe postopkov po ZIZ.

 

Skladno s 17. členom ZIZ predstavlja izvršilni naslov tudi izvršljiva sodna odločba. Če torej izvršilni naslov izpolnjuje pogoje za izvedbo izvršilnega postopka, izpolnjuje tudi pogoje za izkaz pravnega interesa, ki je potreben za pridobitev zahtevanih potrebnih osebnih podatkov dolžnika. Pooblastilo pa je upravičenost za zastopanje, ki jo da pooblastitelj s pravnim poslom pooblaščencu (74. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Glede na to, da vam je v konkretnem primeru prosilec predložil tako zamudno sodbo kot tudi pooblastilo upnice za zastopanje v izvršilnem postopku, je v konkretnem primeru najverjetneje izpolnjen pogoj pravnega interesa za posredovanje zahtevanega osebnega podatka dolžnika. Kot že pojasnjeno, pa boste morali dokončno presojo o tem opraviti sami.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.