Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.06.2020
Naslov: Občinsko redarstvo in snemanje telefonskih klicev
Številka: 07120-1/2020/416
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, iz katerega izhaja, da želite pridobiti informacije glede snemanja telefonskih klicev za potrebe občinske inšpekcije, redarstva ter zaščite in reševanja. Glede na to, da mestno redarstvo opravlja naloge, ki so vedno bolj podobne nalogam nekakšne mestne policije, se vam zdi smiselno, da se tudi ta služba vključi med policiji sorodne službe (ob predhodni spremembi zakonodaje) in bi bilo snemanje klicev zakonsko dopustno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov, za katere je pristojen, ne more presojati.

 

Uvodoma opozarjamo, da IP ni pristojen za nadzor zakonitosti snemanja telefonskih klicev. Snemanje telefonskih pogovorov ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZEKom-1), ki kot pristojni nadzorni organ določa Agencijo RS za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju AKOS). Zato predlagamo, da se obrnete nanje, IP pa v nadaljevanju podaja zgolj nekaj splošnih pojasnil.

 

ZEKom-1 načeloma prepoveduje snemanje telefonskih klicev brez privolitve uporabnika ali zakonske podlage. Snemanje telefonskih klicev v zasebnem sektorju je pod določenimi pogoji izjemoma dovoljeno v skladu z določili sedmega odstavka 147. člena ZEKom-1. Šesti odstavek 147. člena ZEKom-1 namreč določa, da je snemanje in shranjevanje komunikacije brez predhodne privolitve udeležencev komunikacije prepovedano tudi uporabnikom, kadar gre za komunikacije, kjer taka obdelava podatkov ni običajna in je udeleženci komunikacije zaradi njene narave ne pričakujejo in ne morejo vnaprej pričakovati.

 

Snemanje telefonskih klicev je urejeno tudi za javni sektor, in sicer je v devetem odstavku 147. člena ZEKom-1 določeno, da je snemanje izjemoma dovoljeno tudi v okviru organizacij in državnih organov, ki so pristojni za izvajanje obveščevalnih in varnostnih nalog, nalog policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči pod pogojem, da so kličoči uporabniki predhodno obveščeni o snemanju, njegovem namenu in trajanju hranjenja posnetka (npr. avtomatski odzivniki). Drugim državnim organom pa je dovoljeno snemanje vsebine komunikacij, če tako določa zakon.

 

Občinska redarstva skladno s 3. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17; v nadaljevanju ZORed) skrbijo za javno varnost in javni red na območju občine. Prav tako pa opravljajo tudi vrsto drugih nalog. Če bi presodili, da je snemanje telefonskih klicev v delu dopustno na podlagi devetega odstavka 147. člena ZEKom-1, je treba zagotoviti, da se snema le tisti del klicev, ki se nanašajo na izvajanje nalog, ki sodijo pod  zgoraj navedene naloge iz devetega odstavka 147. člena ZEKom-1.

 

Glede vašega predloga umestitve občinskega redarstva med policiji sorodne službe pojasnjujemo, da IP za kaj takšnega ni pristojen in se do tega ne more opredeljevati, saj zakonske naloge, pristojnosti in omejitve le-teh določa zakonodajalec.

 

Za konec vam priporočamo, da preberete tudi Smernice IP o snemanju telefonskih klicev, dostopne na:    https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_snemanju_telefonskih_klicev.pdf. Smernice vsebujejo izčrpne in celovite informacije glede snemanja telefonskih klicev.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov