Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.06.2020
Naslov: Objava seznama podjetnikov na spletni strani
Številka: 07120-1/2020/435
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage, Privolitev, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da pripravljate svežo zasnovo spletnih strani, ki bo vsebovala tudi poglavja o gospodarskem in znanstvenem povezovanju z rojaki po svetu. Zanima vas, ali je na takšnih straneh lahko tudi seznam podjetnikov slovenskega rodu, ki živijo in delujejo v zamejstvu ter v izseljenstvu. Razumete, da je za to potrebno njihovo soglasje, sprašujete pa, ali obstoječe zakonske podlage zadostujejo za tovrstne objave.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pojem osebni podatek skladno s členom 4 Splošne uredbe pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. V zvezi s tem izpostavljamo, da ima IP pristojnost izdaje mnenja le glede obdelave osebnih podatkov, ne pa tudi drugih podatkov, npr. podatkov o poslovnih subjektih, ki ne pomenijo varovanih osebnih podatkov.

 

IP poudarja, da podatki podjetja ne predstavljajo osebnih podatkov. Firma podjetnika, ki sicer vsebuje ime in priimek fizične osebe, ter drugi podatki, povezani s poslovanjem podjetnika, tako ne predstavljajo osebnih podatkov, saj gre za podatke o poslovnem subjektu. Zato se za objavo seznama podjetnikov slovenskega rodu, ki živijo in delujejo v zamejstvu ter v izseljenstvu (npr. objava firme, sedeža, telefonske številke podjetnika ipd.), določbe varstva osebnih podatkov praviloma ne bodo uporabljale. Če pa bi tak seznam vseboval tudi druge podatke o podjetniku, ki se ne bi nanašali na podjetje oziroma na opravljanje pridobitne dejavnosti, temveč bi šlo za posameznikove osebne podatke skladno z zgoraj navedeno definicijo (npr. objava datuma rojstva), pa bi kot upravljavec za to morali imeti zakonito in ustrezno pravno podlago iz člena 6(1) Splošne uredbe.

 

Skladno s to določbo so pravne podlage za obdelavo, tudi za objavo, osebnih podatkov za javni sektor naslednje:

- zakon (točka (c)),

- privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),

- sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

- opravljanje naloge v javnem interesu ali izvajanje javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka (e)).

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. IP pojasnjuje, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6(1) Splošne uredbe. To pomeni, da v kolikor upravljavec osebne podatke obdeluje npr. na podlagi zakona, za te podatke privolitev ni dolžan pridobivati. Najverjetneje pa bi v konkretnem primeru pravno podlago za objavo osebnih podatkov posameznika lahko predstavljala njegova osebna privolitev. Več o pogojih za veljavnost privolitve si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Iz obrazloženega izhaja, da je pri presoji zakonitosti objave seznama podjetnikov slovenskega rodu, ki živijo in delujejo v zamejstvu ter v izseljenstvu z vidika varstva osebnih podatkov bistveno, katere podatke bo tak seznam vseboval. Kot obrazloženo, se za podatke o podjetju določbe Splošne uredbe ne uporabljajo, če pa bo ta seznam vseboval tudi osebne podatke, torej podatke, ki se ne nanašajo na samo podjetje, temveč na posameznika, pa morate imeti za njihovo objavo ustrezno pravno podlago iz člena 6(1) Splošne uredbe.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov