Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.06.2020
Naslov: Razkritje identitete pritožnikov v postopku prodaje občinskega zemljišča
Številka: 07121-1/2020/1043
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je skupina vaščanov na občino naslovila ugovor proti prodaji občinskega zemljišča, občina pa vam ne želi razkriti identitete vaščanov oziroma njihovih podpisov. Poslali so vam ugovor z izbrisanimi imeni, vi pa se s tem ne strinjate. Sprašujete nas za mnenje, ali so lastnoročni podpisi domnevne skupine vaščanov res predmet varstva osebnih podatkov, ali pa temu ni tako, saj ne gre za EMŠO številke, naslove bivanja in druge osebne podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Uvodoma vam pojasnjujemo, da so lastnoročni podpisi posameznikov skladno s členom 4(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov vsekakor osebni podatki, kadar gre za informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. To velja ne glede na to, kar navajate v vašem sporočilu, da ne gre za EMŠO, podatke o naslovu bivanja itd. Če je posameznik določen ali določljiv po svojem podpisu, gre vsekakor za njegov osebni podatek.

 

Nadalje pa se postavlja vprašanje, ali ima občina pravno podlago, da vam razkrije podpise (in s tem identiteto) posameznikov, ki so podali ugovor proti prodaji občinskega zemljišča. Pravne podlage, ki opredeljujejo zakonito obdelavo osebnih podatkov so določene v členu 6 Splošne uredbe, in so sledeče:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Upravljavec osebnih podatkov (v vašem primeru občina) je tisti, ki mora identificirati ustrezno pravno podlago (če ta obstaja) in nosi odgovornost v primeru, če obdeluje (v konkretnem primeru posreduje oziroma razkrije) osebe podatke brez zakonite pravne podlage. Prav tako je v vašem primeru pomembno vprašanje namena obdelave osebnih podatkov, torej za kakšne namene se želite seznaniti z navedenimi podpisi. Vedno pa je treba paziti tudi na spoštovanje temeljnih načel varstva osebnih podatkov, kot sta:

  • načelo omejitve namena: osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni;
  • načelo najmanjšega obsega podatkov oz načelo sorazmernosti: osebni podatki morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati, zato se vsekakor ne moremo opredeliti do vprašanja, ali vam sme občina posredovati želene podpise posameznikov ali ne. Razlog za to je med drugim v tem, da ne razpolagamo z vso relevantno dokumentacijo, okoliščinami in pravnimi podlagami konkretnega primera, zaradi česar bi lahko podali povsem napačno stališče. Presoja zakonitosti posameznih obdelav oziroma spoštovanje izvajanja zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov se opravlja v postopku inšpekcijskega nadzora, v katerem so zagotovljene tudi vse varovalke in procesne pravice udeležencem postopka. Neobvezna mnenja IP torej niso namenjena presoji zakonitosti posameznih obdelav in ravnanj konkretnih upravljavcev, temveč podaji načelnih in splošnih stališč glede interpretacije določb zakonov, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov.

 

Kot rečeno, IP niso poznane vse podrobnosti primera, med drugim tudi, ali obstaja kakšna (procesna) zakonodaja, po kateri bi imeli pravico pridobiti osebne podatke vložnikov ugovora v postopku prodaje občinskega zemljišča. Če takšna zakonodaja obstaja (morda okoljska, upravno-procesna itd.), bi imela tudi občina ustrezno pravno podlago za obdelavo (tj. posredovanje) osebnih podatkov.

 

Lepo vas pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov