Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.06.2020
Naslov: Seznanitev s pisnim izdelkom učenca
Številka: 07121-1/2020/1040
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju besedila IP) je prejel vaše vprašanje glede seznanitve s pisnim izdelkom učenca. Navedli ste, da se vaš otrok izobražuje na domu. Opravil je zaključni izpit šolskega leta, ki vam ga šola ne želi dati. Zanima vas, ali imate pravico dobiti ta dokument.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Po Splošni uredbi o varstvu podatkov je vsakomur zagotovljena pravica dostopa do osebnih podatkov. Pravice otrok izvršujejo njihovi straši oz. zakoniti zastopniki.

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli v zvezi z ocenjevanjem in obveščanjem določa, da se pri ocenjevanju znanja učenca zagotovi njegova javnost tudi na način, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge izdelke.

 

V tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije je vsakomur zagotovljena pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.

 

Tudi člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov določa pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Tako mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo

1.    posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
2.    omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in
3.    če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi naslednje informacije:
a)    namene obdelave; 
b)    vrste zadevnih osebnih podatkov;
c)    uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 
d)    kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; 
e)    obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; 
f)    pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 
g)    kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; 
h)    obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 

 

Postopkovna pravila so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe, več o samem načinu in postopku seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/

 

Poleg tega tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/13) glede javnosti ocenjevanja in obveščanja določa, da mora biti pri ocenjevanju znanja učenca zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se zagotavlja zlasti:

  • s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učenca,
  • s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno ocenjevalno obdobje,
  • s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,
  • z določitvijo načina in rokov ocenjevanja,
  • z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,
  • s sprotnim obveščanjem učenca in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,
  • tako, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge izdelke.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP