Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.05.2020
Naslov: Pridobivanje OP v gradbenem dovoljenju
Številka: 07121-1/2020/842
Vsebina: Pravne podlage, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pridobivanja osebnih podatkov v gradbenem dovoljenju. Zanima vas, kako lahko pridobite osebne podatke, ki se nahajajo v dokumentih, ki so bili izdani za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za prizidka, ki sta spojena z objektom, katerega lastnik ste. Navedli ste, da obstaja utemeljen sum, da so investitor, občina in priča krivo pričali ter z lažnim prikazovanjem dejanskega stanja preslepili pristojno upravno enoto oz. vodjo postopka. Menite, da izkazujete pravni interes za pridobitev osebnih podatkov, da lahko zoper storilce sprožite ustrezne postopke. Upravna enota vam je na zahtevo že posredovala dokument z uporabnim dovoljenjem, so pa osebni podatki prekriti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v členu 6.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«
 

Do dokumentov v okviru upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja lahko skladno z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) dostopate le kot stranka tega konkretnega upravnega postopka. Če vam je bila pri izdaji gradbenega dovoljenja kršena pravica do udeležbe, se morate s primernim pravnim sredstvom obrniti na organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Pravni interes morate izkazovati v tem postopku (in ne pred IP).

 

V okrnjeni obliki kot informacije javnega značaja lahko do posameznih dokumentov pri organu prosilci dostopajo tudi na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18). Vendar tudi tukaj zakon predvideva izjemo od prostega dostopa in sicer da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (3. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ).

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP