Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.01.2019
Naslov: Pridobivanje OP osebe pod skrbništvom UE
Številka: 0712-3/2018/2693
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da je CSD imenoval skrbnika za posebni primer mladoletni osebi za potrebe zapuščinskega postopka po pokojnem staršu. Hiša je bila v celoti v lasti preživelega zakonca, vendar pa naj bi ju skupaj gradila oba zakonca v času trajanja zakonske zveze. O tem želite obvestiti sodišče, skupaj z obvestilom pa bi na sodišče poslali poročni list in gradbeno dovoljenje. Zanima vas, ali lahko navedena dokumenta pridobite od upravne enote. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu,
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

 

V konkretnem primeru ustrezno zakonsko podlago za pridobivanje poročnega lista in gradbenega dovoljenja predstavlja drugi odstavek 23. člena ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov.

 

Po prvem odstavku 192. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih skrbnik zastopa varovanca. V tej vlogi skrbnik izvaja tudi upravičenja, ki gredo varovancu po ZVOP-1, kot na primer pravico do osebnih podatkov umrlega posameznika po drugem odstavku 23. člena ZVOP-1. Glede na navedeno bi CSD v primeru, da je skrbnik za posebni primer, za namene skrbniških nalog (torej v obsegu, ki je določen z odločbo) pri upravni enoti lahko pridobil osebne podatke umrlega posameznika za namen uveljavljanja pravic varovanca (otroka) v zapuščinskem postopku. 

 

Ne glede na zgoraj navedeno pa mora skrbnik za posebni primer na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o pravdnem postopku kot stranka (v imenu varovanca) navesti vsa dejstva, na katera opira svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo, sodišče pa mora v skladu s 13. členom Zakona o sodiščih po uradni dolžnosti pridobiti za sodni postopek potrebne sodbe in sklepe sodišč ter odločitve državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki jih navajajo oziroma katerih pridobitev predlagajo stranke sodnih postopkov in se nanašajo nanje oziroma na njihovo zadevo. Navedeni organi morajo sodiščem oziroma državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil, ki jih določi sodišče pri izvajanju svojih pristojnosti, v kar najkrajšem roku in brezplačno predložiti zahtevane odločitve.

 

IP je o odgovore na podobna vprašanja vključil v Smernice za centre za socialno delo, ki so dostopne na:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_CSD_julij2017.pdf

 

      

Lepo vas pozdravljamo,

                                                                                                

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Sonja Božič Testen,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov