Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.05.2020
Naslov: Obdelava OP o umrlih v DSO na skupnosti
Številka: 07121-1/2020/809
Vsebina: Definicija OP, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali je Skupnost socialnih zavodov ravnala v skladu z veljavnimi predpisi, ko je na vaše vprašanje, koliko ljudi letno umre v domovih za starejše, odgovorila, da tega podatka nimajo. Po vašem mnenju bi skupnost te podatke morala imeti.

 

IP skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje neobvezna mnenja v zvezi z vprašanji glede varstva osebnih podatkov, vendar pa iz vašega zaprosila ni razvidno, da bi šlo v vašem primeru za takšno vprašanje.

Skladno s členom 4(1) Splošne uredbe je namreč osebni podatek katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Ker torej v vašem primeru gre za vprašanje oziroma kršitev varstva osebnih podatkov, saj v takem primeru sploh ne gre za osebni podatek v smislu zgoraj navedene definicije in posledično tudi ne za obdelavo osebnih podatkov, o pravilnosti ravnanja Skupnosti IP ni pristojen presojati, niti se ne more opredeljevati glede dolžnosti o zbiranju podatkov, ki ste jih želeli. 

V primeru, da bi na Skupnost posredovali zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, bi Skupnost o tem odločala v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), IP je na področju dostopa do informacij javnega značaja pritožbeni organ, zato se vnaprej ne sme opredeljevati do vprašanja, kateri podatki konkretno bi predstavljali prosto dostopne informacije javnega značaja oz. katere so tiste informacije, ki jih zavezanci morajo posredovati.

  

Lepo vas pozdravljamo,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka