Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.04.2020
Naslov: Obdelava OP v postopkih na CSD
Številka: 07121-1/2020/624
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da z bivšim zunajzakonskim partnerjem in mladoletno hčerko živite na istem naslovu.
Do letošnjega marca bivšega partnerja pri odločanju o pravici do otroškega dodatka niso upoštevali, zdaj pa naj bi vas šteli kot enotno družino, čeprav je vaša zunajzakonska skupnost razpadla. Vi nimate informacij o prihodkih vašega bivšega partnerja, če se bo štel v vašo družino, pa bodo v odločbi navedeni vsi njegovi podatki. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

CSD o pravicah iz javnih sredstev odloča v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V postopku je treba ugotoviti dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Vodenje postopka in presojanje, katera dejstva bo pri odločanju upošteval (v vašem primeru torej odločitev o tem, ali se vaš bivši partner upošteva pri odločanju o otroškem dodatku), je strokovna presoja CSD, v katero IP ne more posegati, saj to ni v njegovi pristojnosti, zato se o tem tudi v okviru tega mnenja ne more opredeliti, vam pa pojasnjujemo, da se na podlagi določb ZUPJS pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka oz. višine le-tega ugotavljajo dohodki in premoženje vseh družinskih članov oz. tistih oseb, ki so določene v 10 .členu ZUPJS. CSD mora torej v postopku ugotavljati premoženje in dohodke vseh družinskih članov oz. članov, ki jih upošteva pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, saj ti dohodki in premoženje vplivajo na odločitev, in da utemelji svojo odločitev, mora dohodke in premoženje v obrazložitvi odločbe tudi navesti. Če bo CSD torej pri odločanju o otroškem dodatku upošteval tudi vašega bivšega partnerja, bo ugotavljal tudi njegove prihodke in jih navedel v obrazložitvi odločbe. V primeru, da menite, da odločitev CSD ni pravilna, pa imate nato možnost pritožbe na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

  

Lepo vas pozdravljamo,

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Sonja Božič Testen,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov