Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.05.2020
Naslov: Evidenca dejavnosti obdelave
Številka: 07121-1/2020/778
Vsebina: Evidence dejavnosti obdelave
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede jezika vodenja evidence dejavnosti obdelav.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da v okviru mnenja ne more presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

IP splošno pojasnjuje, da uvodna določba št. 39 Splošne uredbe o varstvu podatkov med drugim določa, da načelo preglednosti zahteva, da so vse informacije in sporočila, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, lahko dostopni in razumljivi ter izraženi v jasnem in preprostem jeziku. To načelo pa zadeva zlasti informacije za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, o identiteti upravljavca in namenih obdelave ter dodatne informacije za zagotovitev poštene in pregledne obdelave glede zadevnih posameznikov in njihove pravice do pridobitve potrditve in sporočila o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njimi.

 

IP nadalje pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov v 30. členu predpisuje vsebino evidence dejavnosti obdelave, ki se mora voditi v pisni (vključno z elektronsko) obliki ter mora biti dostopna nadzornemu organu na zahtevo. Ob tem pa Splošna uredba o varstvu podatkov izrecno ne predpisuje jezika, v katerem je treba voditi evidenco dejavnosti obdelave. Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da evidenca dejavnosti obdelave primarno ni namenjena javnosti oziroma posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo, temveč internemu pregledu in nadzoru nad obdelavami podatkov, ki jih izvaja posamezni upravljavec oziroma obdelovalec, IP meni, da bi rešitev, ki jo navajate v vašem zaprosilu, verjetno lahko bila ustrezna glede na določila Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ob tem pa IP ponavlja, da konkretno presojo lahko izvede le v okviru inšpekcijskega postopka ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka