Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.04.2020
Naslov: Posredovanje informacij o delu učenca oddelčnemu učiteljskemu zboru
Številka: 07121-1/2020/609
Vsebina: Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete, ali lahko učitelji pošiljajo informacije o učencih razredniku po elektronski pošti, ki jo prejmejo kot člani skupine vsi učitelji oddelka, torej oddelčnemu učiteljskemu zboru.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Skladno s Splošno uredbo mora imeti upravljavec osebnih podatkov (v primeru, ki ga opisujete, je to osnovna šola) za vsako obdelavo osebnih podatkov ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za javni sektor, kamor sodijo izobraževalne institucije, kot so osnovne šole, naslednje:

  • privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
  • zakon (točka (c)),
  • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1).

 

Obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju osnovnošolskega izobraževanja opredeljujeta Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZOsn) ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZOFVI). Šola obdeluje osebne podatke o učencih in njihovih starših na podlagi 95. člena ZOsn, podrobnejša pravila pa vsebuje Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08; v nadaljevanju Pravilnik). Tudi ZOFVI vsebuje določbo glede obdelave osebnih podatkov, in sicer 119. člen tega zakona kot obveznost učitelja določa tudi "zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela".

 

IP torej pojasnjuje, da je podlaga za obdelavo osebnih podatkov učencev pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela zakon v smislu točke (c) člena 6(3) Splošne uredbe.

 

Upravičenost oddelčnega učiteljskega zbora do obdelave osebnih podatkov učencev posameznega oddelka (s prejemanjem informacij o njihovem opravljanju dela in s tem napredka v izobraževalnem procesu) je treba tolmačiti široko v smislu tistega, kar je potrebno za nemoteno in kvalitetno opravljanje temeljnega poslanstva šole – opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Konkretno presojo pa morajo opraviti učitelji glede na potrebe vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Natančneje lahko pogledamo določbe ZVOFI, ki v 60. členu najprej določa, da je oddelčni učiteljski zbor strokovni organ šole. Sestavo in naloge oddelčnega učiteljskega zbora so opredeljene v 62. členu tega zakona, ki v prvem odstavku določa, da učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, drugi odstavek pa določa, da oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Delo razrednika je opredeljeno v 63. člen, ki določa, da razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Glede na navedeno IP meni, da mora biti presoja konkretnega obsega podatkov, s katerim se morajo glede dela učenca seznaniti učitelji oddelčnega učiteljskega zbora, stvar stroke. Zato IP ne more o tem odločati v mnenju. Za primer lahko pogledamo v določbo Pravilnika, po kateri imajo pravico do vpogleda v redovalnico, kamor se vpisujejo ocene učenca »vsi strokovni delavci, ravnatelj, starši in učenec ter organi, pristojni za odločanje o ugovoru na oceno«. To kaže, da so v določenem obsegu lahko o delu učenca, če je to potrebno, seznanjenji učitelji oddelčnega učiteljskega zbora. Če in v obsegu, ko je po presoji stroke to potrebno, učiteljev, ki sestavljajo oddelčni učiteljski zbor, zato ne moremo izključevati iz procesa spremljanja napredka učenca na splošno (in ne izključno za njegov predmet, ki ga poučuje).

 

Vsekakor pa mora šola sprejeti vse ukrepe in vložiti ves trud v to, da se z osebnimi podatki učencev ne seznanijo nepooblaščene osebe izven šole. Posebna pazljivost je pri tem potrebna predvsem v smislu zagotavljanja ustrezne varnosti pri elektronskem pošiljanju osebnih podatkov učencev.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

 

mag. Polona Merc, univ.dipl.prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Logotip projekta iDecide

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.