Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2020
Naslov: Videonadzor javne ulice in zasebne površine
Številka: 07121-1/2020/690
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju besedila IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje glede snemanja z nadzornimi kamerami. Navedli ste, da ima sosed nadzorno kamero, ki snema ulico med parcelama in del vaše parcele; ena kamera pa snema javni pločnik in glavno cesto. Ob tem je sicer viden znak, da je objekt pod video nadzorom, vendar ni od pravne osebe, ampak zgolj znak, kjer piše »objekt je pod videonadzorom«. Zanima vas, ali sme sosed snemati del vaše parcele, javno površino, kot je ulica med hišama, in javni pločnik.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri sistematičnem snemanju širše javne površine je treba izpolnjevati splošne pogoje za izvajanje videonadzora; pri snemanju svoje nepremičnine pa paziti, da kamere na sežejo izven meja zasebne lastnine.

 

IP v zvezi z izvajanjem videonadzora na javnih površinah zagovarja stališče, da je le-ta dopusten izjemoma in sicer, ko je to nujno potrebno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca osebnih podatkov (izvajalca videonadzora) in nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo.

 

Vsak posameznik lahko v primeru, da se z določenim dejanjem posega v njegove osebnostne pravice, uveljavlja svoje pravice na pravdnem sodišče. V primeru nezakonitega slikovnega snemanja pridejo v poštev tudi določbe Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20) KZ-1). Neupravičeno slikovno snemanje namreč lahko pomeni kaznivo dejanje po 138. členu KZ-1. V takšnem primeru vam svetujemo, da se obrnete na policijo.

 

O izvajanju videonadzora zasebnih površin je IP izdal že več neobvezujočih mnenj, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani www.ip-rs.si/vop/ , npr. mnenje, št. 0712-1/2019/2957 z dne 27. 12. 2019 (videonadzor v enostanovanjski hiši), ali jih poiščete v vsebinskem področju »Video in avdio nadzor«.

 

Če se izvaja videonadzor na javnih površinah, pa mora le-ta biti usmerjen na točno določen in omejen prostor, izvajalec videonadzora pa mora izpolniti vse splošne pogoje iz 74. člena ZVOP-1, kar pomeni, da mora o izvajanju videonadzora obvezno objaviti obvestilo, ki mora vsebovati (1) informacije, da se izvaja videonadzor, (2) naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja, ter (3) telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki videonadzornega sistema. Pri tem mora upoštevati tudi določbe člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, v katerih so določene dopustne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Te so:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Več o samem videonadzoru (javnih ali zasebnih površin) najdete tudi v Smernicah o videonadzoru, ki jih je izdal IP in so dostopne na https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/, ali kot že rečeno v izdanih neobvezujočih mnenjih z vsebinskim področjem »Video in avdio nadzor«.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

Svetovalka IP