Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.03.2020
Naslov: Objava posnetka zaslona
Številka: 07121-1/2020/458
Vsebina: Fotografije kot OP, Pravne podlage, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, kako je z objavami na Facebooku. Vaše vprašanje se še posebej nanaša na zasebne objave, ki jih oseba deli z vsemi oz. s svojimi posameznimi prijatelji. Sprašujete, ali gre za kršitev pravil zasebnosti v naslednjih primerih:

 

- delitev zasebne objave s strani prijateljev tako, da se napravi posnetek zaslona in se nadalje deli preko Facebooka ali

- se posnetek zaslona takšne objave nadalje javno objavi brez prikritja osebnih podatkov.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Ustava RS). Posredovanje oz. nadaljnja delitev objav posameznika na socialnih omrežjih pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru delitve zasebnih objav in fotografij, na kateri je upodobljen posameznik, gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

Osebni podatki so predmet zaščite skladno s Splošno uredbo takrat, ko skladno s prvim odstavkom 2. člena Splošne uredbe poteka obdelava osebnih podatkov v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke. Upravljavec osebnih podatkov mora imeti za zakonito obdelavo tudi primerno pravno podlago, skladno s 6. členom Splošne uredbe. Načeloma ocenjujemo, da verjetno pri delitvi objav posameznikov na Facebooku, kot opisujete v svojem vprašanju, ne gre za obdelavo osebnih podatkov, ki bi potekala v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi oziroma bi pri tem nastajala zbirka osebnih podatkov.

 

Facebook je kot upravljavec osebnih podatkov sprejel svojo politiko zasebnosti, v kateri je tudi opredeljen način objav (povezava). Uporabniku je omogočeno, da objave deli kot javne ali pa je javnost objav prilagojena v skladu z željami uporabnika (so »zasebne«). Teh zasebnih objav njegovi prijatelji, ki si jih lahko ogledajo, ne morejo ponovno deliti z osebami zunaj kroga oseb, ki jih je uporabnik določil sam. Kljub temu pa je mogoče, kot ugotavljate, napraviti posnetek zaslona in le-tega ponovno objaviti. Kot podoben primer izpostavljamo npr. fotografiranje teh objav z mobilnim telefonom oz. fotoaparatom, kar je nedvomno zunaj kontrole upravljavca osebnih podatkov. Glede na navedeno uporabnikom svetujemo, da so pozorni pri deljenju objav, da spremljajo pravila zasebnosti pri upravljavcu ter se zavedajo morebitnih tveganj, ki obstajajo zaradi uporabe tehnologije (kot npr. v navedenem primeru posnetki zaslona). Oseba, katere osebni podatki so objavljeni na Facebooku v obliki posnetka zaslona, lahko vedno zahteva izbris teh podatkov s strani Facebooka kot upravljavca osebnih podatkov. Vabimo vas tudi k ogledu zloženke »Kako uporabljati Facebook«, v kateri si lahko preberete napotila glede možnosti prijave zlorab na spletnem omrežju Facebook. Vsakršne kršitve, ki niso predmet varstva osebnih podatkov, vendar spadajo v pravico do zasebnosti, lahko uveljavljate na kazenskem oz. civilnem sodišču. Več o možnostih glede postopanja zaradi kršitve pravice do zasebnosti, si lahko preberete na primer v mnenju št. 0712-1/2019/1675 z dne 15.7.2019.  

 

V kolikor gre za nadaljnjo objavo s strani medijev, vas napotujemo na mnenje št. 0712-1/2019/2339 z dne 15.10.2019, v katerem odgovarjamo na vprašanje, ali smejo mediji brez dovoljenja posameznika uporabiti fotografijo profila posameznika na Facebooku. 

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo