Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Video in foto posnetek prireditve kot referenčni izdelek
Številka: 0712-3/2018/2666
Vsebina: Fotografije kot OP, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 5. 11. 2018 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali se video in fotografije z dogodka lahko objavljajo kot referenčni dogodek oziroma izdelek s strani snemalca oziroma lastnika prostorov, kjer je bil dogodek izveden?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Ker je vaše vprašanje zelo splošno in iz njega ni mogoče razbrati, na kakšne vrste dogodek se navezuje (zasebna, javna prireditev), vam IP v nadaljevanju posreduje zgolj nekatera izhodišča, ki jih je treba upoštevati pri obveščanju posameznika o obdelavi osebnih podatkov.

 

IP uvodoma poudarja, da ne gre za poseg v varstvo osebnih podatkov v primeru, da posameznik na fotografiji ni določen oz. določljiv, o čemer pa IP v okviru mnenja ne more. Fotografije štejemo kot varovane osebne podatke, kadar le-te določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s posnetki in fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku kot na primer njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva in podobno.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov Splošna uredba o varstvu podatkov, ureja v 6. členu. Na podlagi vašega pojasnila IP ocenjuje, da v konkretnem primeru, kot pravna podlaga pride v poštev zgolj osebna privolitev posameznika, torej točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

 

Pogoji za osebno privolitev so sicer določeni v 7. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki v 1. točki določa, da mora biti upravljavec zmožen dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Informacije, ki morajo biti posamezniku posredovane pred zbiranjem njegovih osebnih podatkov, pa so določene v členu 13. Privolitev v skladu z Uredbo mora biti jasna, konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva, prav tako mora biti privolitev dana za vsak namen posebej oz. granulirano. Vsebovati mora tudi ustrezne informacije, da je posameznik obveščen o tem, komu daje podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen.

 

IP je v podobnih primerih že izdal svoja neobvezna mnenja, ki so objavljena na naši spletni strani. Poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani www.ip-rs.si/vop/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. fotografije, video posnetki) ali naslednje številke neobveznih mnenj:

 

-           Mnenje, št. 0712-1/2017/2096 z dne 27. 10. 2017

-           Mnenje št. 0712-1/2017/1910 z dne 5. 10. 2017

-           Mnenje, št. 0712-2/2009/801 z dne 20. 8. 2009

-           Mnenje, št. 0712-1104/2007/2 z dne 9. 1. 2008

 

Pri tem IP še poudarja, da po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov določbe ZVOP-1 še vedno veljajo, uporabljajo pa se le, ki niso v nasprotju z Splošno uredbo o varstvu podatkov. V skladu s tem je potrebno brati tudi navedena mnenja, kar izhaja tudi iz opozorila IP na citirani spletni strani.

 

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                   

Maja Wondra, univ.dipl.prav.,                     

svetovalka IP