Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.03.2020
Naslov: Videonadzor dvorišča in parkirišča pri večstanovanjski stavbi
Številka: 07121-1/2020/370
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju IP) ste dne 4. 3. 2020 poslali zaprosilo za mnenje glede videonadzora dvorišča in parkirišč. Kot navajate, gre za večstanovanjski objekt, kjer bi želeli namestiti varnostno kamero za video nadzor, s katero bi nadzorovali dvorišče in parkirišča. Na parkirišču ste lastnik dveh parkirnih mest, na dvorišču pa imate služnostno pravico. Pridobili bi soglasje lastnika in vršili video nadzor nad celim dvoriščem ter še nad parkirnimi mesti lastnika.

 

Zanima vas, ali je potrebno za video nadzor pridobiti tudi soglasje ostalih služnostnih upravičencev, (če obstajajo) ter ali se videoposnetke, če se videonadzor izvaja s soglasjem lastnika, lahko uporabi kot dokazno gradivo v primeru neupravičenega dostopa ali poškodovanja tuje stvari? 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi zgoraj navedenimi vprašanji.

 

****

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora vedno na upravljavcu osebnih podatkov, ki mora biti to zmožen tudi dokazati. IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov in tako tudi ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali upravljavec izpolnjuje pogoje za uvedbo in izvajanje videonadzora, niti se ne more opredeljevati glede konkretnih lokacij oziroma točk, kjer bi se videonadzor izvajal, zaradi česar vam v nadaljevanju posredujemo le nekaj splošnih pojasnil v zvezi z izvajanjem videonadzora, kot ga opisujete v svojem dopisu.

 

Kar zadeva izvajanje videonadzora, je treba še pojasniti, da ZVOP-1 posebej ne ureja videonadzora zasebnih površin, kot os npr. dvorišča in parkirišča, pač pa poleg splošnih določb (75. člen) eksplicitno ureja le videonadzor dostopov v uradne službene oziroma poslovne prostore (75. člen), videonadzor v večstanovanjskih stavbah (76. člen) ter videonadzor delovnih prostorov (77. člen). Gede na to, da iz vašega dopisa ni razvidno, ali gre v primeru dvorišča in parkirišč, na katerih želite izvajati videonadzor, za skupni prostor, ki pripada večstanovanjski stavbi, ali pa za zemljišče, ki je v lasti fizične ali pravne osebe, vam v nadaljevanju podajamo mnenje, ki se nanašata na dve različni situaciji.

 

****

 

V primeru, da dvorišče in parkirišče je v skupni lasti lastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, se kot pravna podlaga za zakonito izvajanje videonadzora takšnega dvorišča in parkirišč uporablja 76. člen ZVOP-1. Navedeno pomeni, da se izvajanje videonadzora nad takšnim dvoriščem in parkirišči šteje za zakonito, če ima izvajalec videonadzora (upravljavec osebnih podatkov) pisno privolitev solastnikov (etažnih lastnikov), ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev, ter če je izvajanje videonadzora potrebno za varnost ljudi in premoženja (dokazovanje upravičenosti vzpostavitve videonadzora je na strani izvajalca in etažnih lastnikov, ki morajo izkazati, da obstaja verjetnost ogrožanja življenja ali telesa posameznikov oziroma nastanka premoženjske škode). Izvajalec videonadzora mora ob tem izpolniti še druge pogoje, določene v 74. in 76. členu ZVOP-1, in sicer mora o izvajanju videonadzora objaviti ustrezno obvestilo ter videonadzori sistem zavarovati pred dostopom nepooblaščenih oseb (drugi, tretji in peti odstavek 74. člena), poleg tega pa mora zagotoviti, da se bodo z videonadzorom nadzorovali le skupni prostori, da se ne bo izvajal videonadzor vhodov v posamezna stanovanja, in da ne bo mogoče izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke  (tretji, četrti in peti odstavek 76. člena).

 

****

 

V primeru, da dvorišče in parkirišče ni v skupni lasti lastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi, je videonadzor takšnega dvorišča in parkirišč ob soglasju lastnika (pridobivanje soglasja služnostnih upravičencev po mnenju IP v takšnem primeru ni potrebno) dopusten pod pogojem, če za izvajanje takšnega videonadzora obstaja katera od pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V konkretnem primeru bi se kot pravna podlaga za izvajanje videonadzora dvorišča in parkirišč lahko uporabila točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, kar pomeni, da bo moral izvajalec videonadzora izkazati zakonite interese (npr. varovanje ljudi in premoženja), zaradi katerih je potrebno izvajati videonadzor, poleg tega pa bo moral znati obrazložiti, zakaj nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne svoboščine posameznikov, nad katerimi se izvaja videonadzor. Izvajanje takšnega videonadzora je lahko dopustno v primeru, če so kamere postavljene in uporabljene za njihov običajen namen, tj. zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja in če se z videonadzorom nesorazmerno ne posega v posameznikovo pravico do zasebnosti. Zaradi tega mora biti videonadzor usmerjen na točno določen in omejen prostor (npr. zgolj na parkirišča ne pa tudi na tisti del dvorišča, kjer ni stvari, ki bi jih bilo treba varovati), s takšnim videonadzorom se praviloma ne sme snemati vhodov v stanovanja, izvajalec videonadzora pa mora izpolniti tudi vse zgoraj omenjene zahteve iz 74. člena ZVOP-1. IP lahko izpolnjevanje navedenih pogojev za posamezen konkreten primer presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

****

 

Osebni podatki se lahko po določbi (b) točke prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Glede na to, da se videonadzor primarno izvaja za namene varovanja ljudi in premoženja, je videoposnetke dopustno uporabljati kot dokazno gradivo v vseh tistih primerih, ko pride do deviantnega dogodka (npr. poškodovanja osebe ali stvari) in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

 

Več informacij v zvezi z videonadzorom najdete v Smernicah o videonadzoru, ki so dostopne na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/ poleg tega pa si lahko ogledate tudi neobvezna mnenja, ki jih je IP izdal v zvezi z izvajanjem videonadzora in so objavljena na naslovu https://www.ip-rs.si/vop/,  vsebinsko področje »Video in avdio nadzor«

 

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka