Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.03.2020
Naslov: Stroški posredovanja informacij in vrstni red inšpekcij
Številka: 07121-1/2020/278
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da vam banka, pri kateri ste imeli odprt osebni račun, želi zaračunati določen znesek za posredovanje izpiskov prometa na osebnem računu, zato vas zanima, če banka ravna prav, saj menite, da gre za osebne podatke. Za vaše drugo vprašanje pa pojasnjujete, da ste pred nekaj leti na pristojni inšpektorat podali prijavo v zvezi z zaznanimi nepravilnostmi in ker inšpektorat do danes zadeve ni obravnaval, ste ga zaprosili, da vam pošlje podatek o čakalni vrsti (npr. koliko primerov je še pred vašim, kdaj lahko računate na njihovo obravnavo ipd.). Zanima vas, ali ima inšpektorat prav, ko vam je odgovoril, da je tak spisek njihova interna zadeva, ali pa imate pravico do vpogleda v tak seznam, če ta obstaja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašo vlogo.

 

Vezano na vaše prvo vprašanje pojasnjujemo, da se skladno s členom 12(5) Splošne uredbe vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15 do 22 in 34 Splošne uredbe posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovijo brezplačno, razen, kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane (zlasti ker se ponavljajo) in lahko upravljavec v teh primerih:

  1. zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške (stroške administracije) posredovanja informacij ali sporočil ali izvajanja zahtevanega ukrepa (npr. dodatne kopije, ki jih v zvezi s pravico dostopa do osebnih podatkov iz člena 15 Splošne uredbe zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki) ali
  2. zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo (npr. kadar upravljavec obdeluje veliko količino informacij v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in bi upravljavec skladno z uvodno določbo 63 Splošne uredbe moral imeti možnost, da pred zagotovitvijo informacij od posameznika zahteva, naj podrobno opredeli, na katere informacije ali dejavnosti obdelave se njegova zahteva nanaša, pa ta opredelitve ne poda).

Dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, nosi upravljavec.

 

Glede na okoliščine, da ste osebni račun pri upravljavcu že zaprli, s tem pa najverjetneje tudi prekinili pogodbo o vodenju osebnega računa, na podlagi katere so se pri upravljavcu med ostalim obdelovali podatki o stanju in prometu na osebnem računu ter o transakcijah plačil v breme/v dobro računa, je treba upoštevati tudi na kateri pravni podlagi in za kakšne namene katere vaše osebne podatke upravljavec še hrani (obdeluje) po zaprtju osebnega računa in v kakšni obliki oziroma s kakšnimi sistemi za obdelavo so kateri vaši osebni podatki še dostopni ter ali je vaša zahteva očitno neutemeljena ali pretirana glede na te okoliščine (npr. ali so podatki shranjeni v nestrukturirani obliki in je priprava bralne oblike podatkov oziroma izpiskov prometa na osebnem računu v obliki kot so vam bili zagotovljeni po pogodbi sploh še mogoča in pod kakšnimi pogoji). Tudi v teh okoliščinah je dokazno breme, da je vaša zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, na strani upravljavca, zato mora ta imeti možnost to dokazati, nadalje pa utemeljiti, zakaj je znesek, ki vam ga želi zaračunati, razumen.

 

Če upravljavec ne dokaže, da je vaša zahteva za posredovanje izpiskov prometa na osebnem računu po njegovem zaprtju v danih okoliščinah očitno neutemeljena ali pretirana in ne uspe utemeljiti zneska, ki vam ga želi zaračunati kot razumnega oziroma vas ne obvesti o razlogih za zavrnitev katere od vaših zahtev iz členov 15 do 22 Splošne uredbe, lahko zoper upravljavca pri IP vložite pritožbo, pri čemer lahko v izogib predložitve nepopolne pritožbe smiselno uporabite obrazec s pojasnili »Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (obrazec P-SLOP)«, ki ga najdete na IP spletni strani https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Pritozba_zaradi_krsitve_pravice_do_seznanitve_z_lastnimi_osebnimi_podatki__Obrazec_P-SLOP.doc.

 

Vaše drugo vprašanje glede vaše zahteve za vpogled v seznam čakalne vrste na inšpektoratu pri katerem ste podali prijavo, se bolj kot na področje varstva osebnih podatkov nanaša na področje informacij javnega značaja (ne zanima vas namreč kdo in katere zadeve vse so še pred vašo prijavo, temveč koliko in kdaj lahko računate na obravnavo vaše prijave). V skladu s prakso IP na tem področju, gre pri dokumentih, ki usmerjajo ali določajo vrstni red obravnave prijav ali že začetih inšpekcijskih postopkov na področju dela določenega pristojnega organa, za izjemo od prostega dostopa po 11. točki prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. IP je v pritožbenih postopkih v zadevah zahtev za dostop do informacij javnega značaja že večkrat presodil, da dokumenti, ki razkrivajo sprejete kriterije za določitev prioritet pri obravnavi prijav in postopkov, za katere je organ pristojen, dejansko razkrivajo interno dogovorjen način dela pri izvajanju uradnih nalog organa, kar bi lahko, v primeru javnega razkritja takšnih informacij, povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa (eno od podrobnejših obrazložitev navedenega lahko najdete na IP spletni strani https://www.ip-rs.si/ijz/prosilec-inspektorat-rs-za-okolje-in-prostor-2752/).

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka