Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2020
Naslov: Koriščenje hrvaškega parkirnega portala
Številka: 0712-1/2019/2989
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede koriščenja hrvaškega parkirnega portala.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih ali drugih upravnih postopkov presojati ustreznosti posameznih rešitev oziroma ravnanja posameznih zavezancev. Ob tem IP tudi pojasnjuje, da so osebni podatki le podatki, ki se nanašajo na fizične osebe in ne na pravne osebe. Namreč IP je pristojen zgolj za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov. V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na dolžnost plačila, višino stroškov poleg same kazni ter upravičenost do izterjave zneska, pa vas obveščamo, da se do njih IP glede na pristojnosti, določene v 2. členu ZInfP ni pristojen opredeljevati.

 

IP nadalje pojasnjuje, da določba prvega odstavka 3. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov jasno določa, da se uredba uporablja »za obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti sedeža upravljavca ali obdelovalca v Uniji, ne glede na to, ali obdelava poteka v Uniji ali ne«. Recital št. 14 ob tem pojasnjuje, da bi se moralo varstvo, zagotovljeno s to uredbo, uporabljati za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ne glede na njihovo državljanstvo ali prebivališče. Iz navedenega izhaja, da določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov zavezujejo vse upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki imajo sedež v EU (torej tudi na ozemlju Republike Hrvaške), ne glede na to, kje obdelava poteka, in ne glede na državljanstvo ali prebivališče posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo.

 

Upravljavec s sedežem v EU mora torej, ko obdeluje osebne podatke fizičnih oseb (ne glede na to, iz katerih držav so te osebe), razpolagati z eno izmed možnih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, določenih v 6. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)   posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b)   obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d)   obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e)   obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Spletni portal, ki ga navajate v vašem zaprosilu, mora za obdelavo osebnih podatkov torej imeti eno izmed naštetih pravnih podlag. Glede na zgoraj navedeno IP meni, da podjetje, ki upravlja s parkirnim portalom, kot samostojni upravljavec osebnih podatkov s sedežem na Hrvaškem, osebne podatke lahko posreduje podjetju s sedežem v Sloveniji, v kolikor za njihovo posredovanje obstaja pravna podlaga iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Poleg vsega zgoraj navedenega IP nakazuje še na možnost, ki jo lahko rent-a-car podjetje izvede, in sicer, da v pogodbe o najemu vozil vključi določilo, ki bo natančno opredeljevalo, kateri podatki in za kakšen namen se lahko obdelujejo v primeru morebitnih odškodninskih ali druge vrste zahtevkov, povzročenih z uporabo vozila s strani uporabnikov vozila.

IP vas napotuje tudi na mnenje, ki ga je izdal 18. 3. 2019 in v katerem je podrobno predstavljena narava razmerja med lastnikom oziroma upravljavcem parkirišča ter rent-a-car podjetjem. Mnenje lahko najdete na spodnji povezavi:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=369&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=RENT

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka