Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.01.2020
Naslov: Poziv inšpektorja k predložitvi osebnih podatkov članov društva
Številka: 0712-1/2019/2998
Vsebina: Društva, Inšpekcijski postopki, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste od inšpektorja prejeli poziv, da posredujete seznam članom lovskega društva. Zanima vas, ali lahko navedeni seznam članov z njihovimi naslovi posredujete inšpektorju.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za IP uvodoma pojasnjuje, da konkretne presoje zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru neobvezujočega mnenja ne more opraviti, temveč to lahko stori šele v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov (npr. posredovanje seznama članov društva) je treba zagotoviti ustrezno pravno podlago. Skladno s členom 6(1) Splošne uredbe je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Skladno z določbami prvega odstavka 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; v nadaljevanju ZIN-1) imajo inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravljajo inšpekcijski nadzor, med drugim pravico pregledovati listine, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora. Poleg tega lahko inšpektorji na podlagi drugega odstavka 19. člena ZIN-1 zahtevajo osebne podatke in druge dokaze, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega postopka, tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb, ki z njimi razpolagajo.

 

ZIN v 4. členu določa, da so inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni, kar pomeni, da mora inšpektor sam presoditi oziroma odločiti, kateri osebni in drugi podatki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega postopka in ugotovitev dejanskega stanja ter katere listine in drugo dokumentacijo je za te namene treba pridobiti, reproducirati in hraniti v inšpekcijskem spisu. Pri tem mora inšpektor upoštevati načelo sorazmernosti iz 7. člena ZIN (inšpektorji morajo opravljati svoje naloge tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora) ter načelo najmanjšega obsega podatkov iz točke (c) člena 5(1) Splošne uredbe (osebni podatki morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za name, za katere se obdelujejo). V praksi se obe načeli odražata na način, da inšpektor v postopku pridobi in reproducira le tisto dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo inšpekcijskega nadzora in ugotovitev dejstev, kar velja tudi glede vrste in obsega osebnih podatkov, ki jih inšpektor pridobi in navede v svojih aktih (npr. v zapisniku ali v odločbi).

 

Iz zgoraj navedenega tako izhaja, da lahko inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora obdeluje vse tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora. IP tudi pojasnjuje, da je v pozivu, ki ga omenjate, najverjetneje navedena pravna podlaga, na kateri inšpektor zahteva predložitev osebnih podatkov vaših članov. Iz previdnost IP še svetuje, da ob tem upoštevate že omenjeno načelo najmanjšega obsega podatkov, v skladu s katerim naj bodo posredovani le tisti osebni podatki, ki jih inšpektor potrebuje za vodenje postopka, oz. tisti osebni podatki, ki jih v skladu z zakonom inšpektor zahteva v pozivu.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca