Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.01.2020
Naslov: Dostop do lastnih osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/46
Vsebina: Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti dne … prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste delodajalcu, za katerega ste delali preko posredniške agencije poslali zahtevo za preverjanje, kateri osebni podatki so shranjeni pri njem. Zanima vas, kakšen je rok za odgovor in ali je bil prekoračen, ker ste odgovor prejeli po 30 dneh.  

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ob tem poudarjamo, da IP izven konkretnih inšpekcijskih postopkov ne more presojati posameznih primerov obdelave osebnih podatkov.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in členu 15 Splošne uredbe. Postopkovna pravila pa so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe ima tako vsak posameznik pravico do seznanitve s svojimi lastnimi osebnimi podatki.

 

Zahtevo je možno zavrniti, če niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev (npr. ker ne gre za osebne podatke), če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v ustavi, mednarodnih aktih ali področnih zakonih določene posebne izjeme.

 

Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov v skladu s členi 16, 17, 18, 20, 21 in 22 Splošne uredbe na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pod določenimi pogoji:

 

  • popraviti osebne podatke,
  • izbrisati osebne podatke,
  • omejiti obdelavo osebnih podatkov,
  • zagotoviti prenosljivost podatkov in
  • upoštevati ugovor zoper avtomatizirano obdelavo, zoper neposredno trženje in zoper obdelavo, ki se izvaja le na podlagi zakonitih interesov upravljavca ali nujnosti za izvajanje nalog v javnem interesu.

 

Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve. Rok se konča s pretekom tistega dneva v naslednjem mesecu glede na mesec vložitve popolne zahteve, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je bila vložena popolna zahteva. Če naslednji mesec nima ustreznega števila dni, se rok izteče zadnji dan v naslednjem mesecu.


Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

 

Pritožbo zaradi molka je treba po izteku predpisanega roka vložiti pri IP, pri čemer roka za vložitev pritožbe ni.

 

Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti v 15 dneh od prejema zavrnilnega odgovora. Če je upravljavec organ, ki je zavezan postopati po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP), se pritožba vloži neposredno pri upravljavcu. Če pa upravljavec ni zavezan postopati po ZUP, se pritožba vloži pri IP.


Pritožbi obvezno priložite kopijo zahteve, ki ste jo naslovili na upravljavca in po možnosti tudi potrdilo o oddaji poštne pošiljke ter kopijo odločitve upravljavca, zoper katero se pritožujete (dopis, odločba, sklep, zaznamek, račun, poziv in podobno), razen če vam upravljavec ni odgovoril.

 

Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja navedene pravice lahko pridobite na spletni strani, ki jo upravlja IP, in sicer na podstrani: tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/

 

 

Pripravila:                                                        

Alenka Antloga, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka