Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.01.2020
Naslov: Vpogled v podatke v digitalni servisni knjižici
Številka: 0712-1/2019/3023
Vsebina: Definicija OP, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste lastnik vozila, ki ima digitalno servisno knjižico in bi želeli vpogledati v njene podatke, vendar vam tega pri uradnem uvozniku ne dovolijo, češ, da gre za zaščito osebnih podatkov, pred vami je bil lastnik namreč nekdo drug. Zanima vas ali naša zakonodaja res onemogoča navedeno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s členom 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07- ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

****

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je na podobna vprašanja že večkrat podajal svoja neobvezna mnenja, ki so dostopna na spletni strani IP: https://ip-rs.si/vop/ (npr. mnenje IP št. 0712-1/2019/562), ob tem pa poudarja zlasti, da lahko posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali upravnega postopka.

 

IP tako na kratko povzema, da pomeni osebni podatek skladno s členom 4(1) Splošne uredbe, ki ureja varstvo osebnih podatkov, katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

IP pri tem poudarja, da zgolj tehnični podatki o lastnostih vozila sami po sebi niso osebni podatki, če kažejo zgolj na stvar in ne na posameznika. Podatki o okvarah in popravilih na vozilu, številki šasije motornega vozila, vrsti, tipu ter barvi vozila postanejo osebni podatki le takrat, kadar jih je mogoče povezati z lastnikom, oziroma je na njihovi podlagi mogoče identificirati lastnika vozila in sicer sedanjega ali katerega od predhodnih lastnikov. Bistveni pogoj za to, da podatki o vozilu postanejo osebni podatki, je torej ta, da je preko njih mogoče natančno identificirati posameznika.

 

Na podlagi vaše navedbe v dopisu, da ste lastnik vozila, za katerega vpogled v servisno knjižico želite, je IP v preteklosti že navajal, da zahteva z vidika varstva osebnih podatkov ni sporna, če ob tem ne bi bili razkriti podatki, kdo vse so morebitni predhodni lastniki vozila – njihova osebna imena in priimki – oziroma njihovi drugi osebni podatki, na podlagi katerih bi bili ti določljivi. Zahtevo lastnika avtomobila bi namreč lahko razumeli kot uresničevanje njegove pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki iz člena 15 Splošne uredbe, pri čemer je izvrševanje njegove pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki omejeno s pravicami drugih. V kolikšni meri in do katerih konkretnih podatkov je na tej podlagi posameznik upravičen,  lahko IP sicer presoja zgolj v konkretnem pritožbenem postopku. Več o tej pravici in možnosti pritožbe lahko najdete na posebni spletni strani IP: https://tiodlocas.si, IP je namreč pritožbeni organ v zvezi s pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in lahko zato dokončno presoja o tem ali določeni podatki predstavljajo osebne podatke posameznika, ki je podal zahtevo, le v morebitnem pritožbenem postopku.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.           

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov