Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.12.2019
Naslov: Obvestilo o obdelavi
Številka: 0712-1/2019/2890
Vsebina: Informiranje posameznika
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede primernosti obvestila o obdelavi osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnega inšpekcijskega postopka komentirati skladnosti konkretnih dokumentov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, saj na tem področju deluje kot inšpekcijski organ.

 

IP tako splošno pojasnjuje, da izredno pomemben in žal pogosto zapostavljen vidik vsake obdelave osebnih podatkov predstavlja tudi obveščanje posameznikov o obdelavi osebnih podatkov. IP pojasnjuje, da so informacije, ki jih je treba zagotoviti posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, z vidika varstva osebnih podatkov na splošno urejene v členih 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Skladno z določbo 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov je dolžan upravljavec v primeru, kadar so bili osebni podatki  pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo, le-temu takrat, ko pridobi osebne podatke, zagotoviti naslednje informacije:

(a)    identiteto in kontaktne podatke upravljavca in njegovega predstavnika, kadar ta obstaja; 
(b)    kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov, kadar ta obstaja;
(c)    namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo;
(d)    kadar obdelava temelji na točki (f) člena 6(1), zakonite interese, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
(e)    uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, kadar obstajajo;
(f)    kadar je ustrezno, informacije o tem, da namerava upravljavec prenesti osebne podatke uporabniku v tretji državi ali mednarodni organizaciji, ter o obstoju ali neobstoju sklepa Komisije o ustreznosti ali v primeru prenosov iz člena 46 ali 47 ali drugega pododstavka člena 49(1) sklic na ustrezne ali primerne zaščitne ukrepe in sredstva za pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo; 
(g)    tudi nekatere druge informacije, opredeljene v drugem odstavku istega člena. 

 

Dodatno drugi odstavek 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov zahteva med drugim tudi zagotovitev informacij o roku hrambe, obstoju pravic posameznika in možnosti pritožbe nadzornemu organu. Podobno 14. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov določa informacije, ki jih je treba zagotoviti posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od njega.

 

Informacije se v vsakem primeru posamezniku dajo na način, določen v 12. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Informacije morajo biti torej podane na lahko dostopen način in predstavljene v jasnem in razumljivem jeziku, ki je prilagojen glede na tipičnega uporabnika vaših storitev.

Posameznike je torej treba seznaniti z vsemi informacijami v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, ki jih predpisujeta člena 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Med informacije, s katerimi je treba seznaniti uporabnike štejejo tudi obvestila o pravicah, ki gredo posameznikom po Splošni uredbi o varstvu podatkov in o roku hrambe osebnih podatkov. IP je za pomoč upravljavcem pri seznanjanju svojih uporabnikov/strank glede obdelave osebnih podatkov pripravil tudi vzorca obvestil, ki sta dostopna na spletni strani IP:

Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (člen 13 Splošne uredbe);

Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (člen 14 Splošne uredbe).

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka