Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.12.2019
Naslov: Videonadzor s fotokamero v lovišču
Številka: 0712-1/2019/2866
Vsebina: Društva, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju IP) ste dne 12.11.2019 poslali dopis, h kateremu ste predložili dokumentacijo, ki se nanaša na odkritje in trenutni zaseg, po vašem mnenju nedopustne snemalne kamere v lovišču. Kot navajate, ste v času odkritja in nadaljevanja postopka opravljali pogodbeni lovsko-čuvajski nadzor, trenutni rezultat dosedanjih postopkov pa je, da ste sedaj v vlogi osumljenca kaznivega dejanja.

 

Kot izhaja iz predložene dokumentacije, ste pri opravljanju lovsko čuvajske službe v lovišču našli kamero, ki je snemala krmišče, za katero menite, da jo je postavil član vaše lovske družine in s postavitvijo katere lovska družina ni bila seznanjena. Kamero ste začasno odvzeli, saj bo lovska družina zoper lovca, ki je kamero postavil, zaradi kršitve družinskih predpisov uvedla disciplinski postopek. Lovska družina bo kamero shranila in jo bo vrnila lastniku, ki se bo izkazal kot lastnik. O najdbi ste obvestili tudi lovskega inšpektorja, ki je pogledal in shranil posneti material ter ugotovil, da so na posnetkih, ki so časovno opredeljeni, samo krmišče in živali. Po njegovem v konkretnem primeru ne gre za kršitev lovske zakonodaje, zato lovski inšpektor proti lovcu, ki je postavil kamero, ne bo ukrepal, lahko pa zoper njega ukrepa lovska družina sama, če gre za kršitev družinskih predpisov. Lovski inšpektor je še navedel, da lahko podate prijavo Informacijskemu pooblaščencu, ki je pristojen v primeru kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Iz predložene dokumentacije je še razvidno, da je bil zoper vas kot osumljenca s strani Policije sprožen predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.    

 

IP prosite za posredovanje stališča oziroma mnenja v zvezi z vašim dopisom in predloženo dokumentacijo.

 

****

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi zgoraj navedenim dopisom.

 

****

 

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov. Oseba, ki v gozdu opazi fotokamero in utemeljeno sumi, da se s kamero izvaja nezakonito slikovno snemanje na način, da se kamera zajame in hrani tudi posnetke določljivih posameznikov, lahko torej na IP pošlje prijavo kršitve varstva osebnih podatkov, pri čemer si lahko pomaga z obrazcem »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Takšna prijava ima naravo pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora, IP pa inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti, in sicer v primeru, ko iz prijave izhaja utemeljen sum kršitve določb ZVOP-1 in/ali Splošne uredbe in inšpektor oz. državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov presodi, da je uvedba postopka v javnem interesu in bi bilo treba z inšpekcijskim ukrepom odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali pa odrediti prepoved nezakonite obdelave osebnih podatkov in s tem vzpostaviti zakonito stanje ali preprečiti ponavljanje protipravnih ravnanj v prihodnje. Uvedba inšpekcijskega postopka s strani IP bi bila v opisanem primeru smiselna in upravičena zlasti v primeru, če bi se snemanje še izvajalo, ali pa v primeru, da bi bilo v postopku inšpekcijskega nadzora ali v eventualnem postopku za prekrške mogoče dokazati, da se je s postavljenimi kameri dejansko izvajalo nezakonito snemanje ali spremljanje žive slike in da so shranjeni posnetki takšne kakovosti, da so posamezniki na njih določljivi oziroma jih je mogoče prepoznati. Glede na to, da zgolj postavitev takšne kamere sama po sebi še ne pomeni nujno obdelave osebnih podatkov, je do podaje takšne prijave upravičen zlasti lastnik oz. najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem je brez njegovega soglasja postavljena avtomatska fotokamera.

 

****

 

IP še pojasnjuje, da se njegovo stališče IP v zvezi z izvajanjem videonadzora v loviščih od leta 2014 ni bistveno spremenilo, kar pomeni, da je po mnenju IP videonadzor v lovišču dopusten le izjemoma, in sicer v primeru, ko za takšno izvajanje videonadzora oz. snemanja obstaja ustrezna pravna podlaga. S pričetkom uporabe Splošne uredbe (25. maj 2018) so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov določene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Skladno z določbami prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe se obdelava osebnih podatkov šteje za zakonito, le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

IP v zvezi z izvajanjem videonadzora v loviščih, kamor lahko sodi tudi snemanje s t.i. fotokamerami, vztraja na stališču,  da je videonadzor v gozdovih oz. v lovišču dopusten le izjemoma, in sicer v primeru, ko je to nujno potrebno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca osebnih podatkov (izvajalca videonadzora) in nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo. Videonadzor mora biti usmerjen na točno določen in omejen prostor, izvajalec videonadzora oz. lastnik fotokamere pa mora izpolniti tudi zahteve iz tretjega odstavka 74. člena ZVOP-1, kar pomeni, da mora o izvajanju videonadzora obvezno objaviti obvestilo, ki mora vsebovati (1) informacije, da se izvaja videonadzor oz. fotografiranje, (2) naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja ter (3) telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki videonadzornega sistema. Poleg tega mora izvajalec videonadzora videonadzorni sistem ali pa vsaj posnetke zavarovati pred dostopom nepooblaščenih oseb, posamezniku, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo, pa mora zagotoviti še informacije, ki jih določa prvi in drugi odstavke 13. člena Splošne uredbe.

 

Glede na to, da v Republiki Sloveniji niti v ZVOP-1, niti katerem koli drugem zakonu ni urejeno izvajanje videonadzora v prosti naravi, bi se ob izpolnitvi prej navedenih pogojev kot pravna podlaga za izvajane videonadzora v gozdovih, kamor lahko uvrščamo tudi snemanja z avtomatskimi fotokameri, v primeru izvajanja videonadzora s strani posameznikov in lovskih družin, lahko štela določba (f) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, po kateri se obdelava osebnih podatkov lahko šteje za zakonito v primeru, da je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. IP lahko izpolnjevanje navedenih pogojev za posamezen konkreten primer presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

Snemanje živali v gozdu ali v prosti naravi bi bilo lahko zakonito tudi v primeru, ko posamezniki na posnetkih ne bi bili določljivi oz. jih na noben način ne bi bilo mogoče prepoznati. To je mogoče zagotoviti npr. s tem, da se za namene, kot so npr. spremljanje številčnosti posameznih vrst divjadi uporabi kamera, ki zazna samo toploto živega bitja, ne omogoča pa prepoznave oziroma določljivosti posameznika - fizične osebe, ali s tem, da kamera posnetke shrani v tako nizki ločljivosti, da posnetih oseb ni mogoče prepoznati.

 

IP v zvezi z ravnanji, razvidnimi iz priložene dokumentacije še pojasnjuje, da so naloge in pooblastila lovskega čuvaja določena v XII. delu Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, s sprem., v nadaljevanju ZDLov-1), pri čemer pa navedeni zakon ne ureja snemanja oz. fotografiranja v lovišču in tako tudi ne določa posebnih nalog in pooblastil lovskega čuvaja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem snemanja oz. postavitvami avtomatskih fotokamer v lovišču, ob čemer še dodajamo, da IP ni pristojen za tolmačenje pooblastil lovskega čuvaja.

 

IP prav tako ni pristojen tolmačiti pristojnosti in pravnih postopkov, ki jih vodijo drugi državni organi, kot je to npr. Policija

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka