Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.12.2019
Naslov: Obdelava podatkov
Številka: 0712-1/2019/2968
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage, Privolitev, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave podatkov preko telefona.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da konkretnega in dokončnega odgovora o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja v nobenem primeru ne more podati, saj lahko posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

IP pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov v 6. členu določa različne pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Obdelava je tako zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave in konkretne osebne podatke izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

 

IP nadalje pojasnjuje, da iz vašega zaprosila ni natančno razvidno, kakšne storitve naj bi podjetje, ki vas kontaktira, opravljalo za vas oziroma katere obdelave osebnih podatkov naj bi se v tem okviru izvajale. IP zato v nadaljevanju podaja splošna pojasnila.

IP pojasnjuje, da v skladu  s 1. točko 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov osebni podatek predstavlja katero koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. To pomeni, da so osebni podatki le podatki, ki se nanašajo na fizične osebe, ne pa tudi podatki o pravnih osebah. Splošna uredba varuje le osebne podatke.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, torej ne gre za osebne podatke, kadar gre za podatke, ki so povezani z delovanjem posameznika v funkciji samostojnega podjetnika posameznika. Če ima določen posameznik ustanovljeno gospodarsko družbo oziroma registrirano pridobitno dejavnost, njegovi osebni podatki, ki se obdelujejo za namene poslovanja, niso varovani osebni podatki in IP ni pristojen za nadzor zakonitosti njihove obdelave.

IP dopušča tudi možnost, da se obdelave izvajajo na podlagi pogodbe v smislu točke b) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj navajate, da ste se zavezali k uporabi njihovih storitev. Ob tem pa IP opozarja, da bi bila takšna pogodba lahko veljavna le, v kolikor jo sklene lastnik podjetja ali nekdo, ki je za to pooblaščen. V skladu s 33. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/1191/1132/1257/1244/13 – odl. US, 82/1355/1515/17 in 22/19 – ZPosS) namreč lahko samostojni podjetnik podeli prokuro eni ali več osebam.

V kolikor bi obdelava morebiti potekala na podlagi privolitve v smislu točke a) 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, IP poudarja predvsem, da mora biti upravljavec v vsakem trenutku zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Od tega trenutka dalje se podatki, ki so se obdelovali na podlagi privolitve, ne smejo več obdelovati (razen če za to ne obstaja katera od drugih pravnih podlag iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Ob tem IP pojasnjuje še, da Splošna uredba o varstvu podatkov v 77. členu določa, da ima brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši to uredbo. Nadzorni organ v RS je Informacijski pooblaščenec, ki je v skladu z 2. členom ZInfP samostojen in neodvisen državni organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi.

 

V kolikor menite, da so vam bile kršene vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri IP vložite prijavo po elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. To lahko storite tudi preko obrazca, ki je dostopen na spletni strani IP:

 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave

 

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka