Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.12.2019
Naslov: Skupni DPO za več občin
Številka: 0712-1/2019/2693
Vsebina: Občine, Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«)
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da ste v fazi ustanavljanja skupne občinske uprave. Vse tri občine ustanoviteljice želijo v okviru skupne občinske uprave sistemizirati delovno mesto, na katerem bi zaposlili osebo, ki bi jo župani (lahko) imenovali za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Delodajalec zaposlenih v skupni občinski upravi bo sedežna občina. V Smernicah o pooblaščenih osebah ne vidite ovir, da pooblaščena oseba ne bi smela biti zaposlena v skupni občinski upravi, če se upoštevajo navedeni pogoji in omejitve (predvsem nasprotje interesov). V tej zvezi prosite za mnenje informacijskega pooblaščenca.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da ne more vnaprej in brez poznavanja konkretnih okoliščin, kot npr. predvidenih nalog za sistematizirano delovno mesto, položaja pooblaščene osebe, dostopnosti do vodstva in zaposlenih, itd. ugotoviti ustreznosti imenovanja skupne pooblaščene osebe v konkretnem primeru. Slednje lahko ugotavlja le v konkretnem inšpekcijskem postopku. IP zato v nadaljevanju podaja splošno mnenje z vidika določb Splošne uredbe.

 

Člen 37(3) Splošne uredbe določa, da kadar je upravljavec ali obdelovalec javni organ ali telo, se lahko za več takšnih organov ali teles ob upoštevanju njihove organizacijske strukture in velikosti imenuje ena sama pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

 

Glede nasprotja interesov Splošna uredba v členu 38(6) določa, da lahko pooblaščena oseba za varstvo podatkov opravlja (tudi) druge naloge in dolžnosti. Upravljavec ali obdelovalec zagotovi, da zaradi vsakršnih takih nalog in dolžnosti ne pride do nasprotja interesov.

 

Iz navedenih določb Splošne uredbe po mnenju IP ne izhajajo ovire, da več občin, v okviru skupne občinske uprave ne bi moglo zaposliti osebe, ki bi skupno (za vse) opravljala naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Z vidika nasprotja interesov pa je treba na primer paziti, da se osebi ne dodeli v izvajanje tovrstnih (drugih) nalog, kjer bi ta zaposleni lahko po vsebini določal sredstva in namene obdelave osebnih podatkov (npr. odločanje o pravicah posameznikov po Splošni uredbi).

 

IP še opozarja, da morajo biti pooblaščeni osebni zagotovljeni tudi drugi pogoji, kot je neodvisnost glede prejemanja navodil in odgovornosti za opravljanje svojega dela kot pooblaščena oseba; zagotavljanja ustreznih sredstev za delo, vključno z zadostnim delovnim časom za izvedbo vseh nalog, ki jih pooblaščena oseba mora opravljati; dostopnosti do vodstva in zaposlenih v vseh občinah; itd.

 

Več o pooblaščenih osebah lahko najdete na spletni strani IP: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo