Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.12.2019
Naslov: Komunikacija med svetom staršev in predstavnikom
Številka: 0712-1/2019/2728
Vsebina: Elektronska pošta, Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da kot predstavnica staršev v Svetu staršev v osnovni šoli, nimate več vpogleda in možnosti uporabe adresarja staršev vašega razreda v storitvi eAsistent, kar naj bi bila posledica odločbe Informacijskega pooblaščenca. Pojasnjujete, da so bili s tem seznanjeni učitelji in vodstvo šole, ne pa tudi starši, ki ste uporabniki portala. Zanima vas, na kakšen način naj stopite v kontakt s starši razreda, kjer delujete kot predstavnica, da boste lahko na zakonit način kontaktirali starše tega razreda, zaradi uresničevanja svoje funkcije - njihove predstavnice v Svetu staršev?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP pojasnjuje, da je v okviru nadzora pri zavezancu eŠoli d.o.o., ki ponuja storitev eAsistent, odredil, da se v Imeniku modula Sporočila onemogoči vpogled v osebne podatke (ime in priimek) staršev. Navedena funkcionalnost je namreč dopuščala, da se je vsak starš učenca iz določenega razreda lahko seznanil s podatki drugega starša iz istega razreda (in podatke uporabil za komuniciranje prek portala). Za takšno obdelavo bi moral upravljavec zagotoviti ustrezno pravno podlago skladno s Splošno uredbo, hkrati pa bi morali biti o tem starši tudi ustrezno obveščeni. Ker niso bili izpolnjeni pogoji za skladno obdelavo osebnih podatkov, kot jih zahtevata Splošna uredba in ZVOP-1, je IP odredil kot navedeno.

 

Trenutno inšpekcijski postopek v zvezi z zavezancem eŠola d.o.o. še ni zaključen zato IP ne more nadalje komentirati inšpekcijskega postopka, ki je v teku.

 

Na splošno glede obveščanja staršev o delu sveta staršev IP še pojasnjuje, da je svet staršev organ osnovne šole ali vrtca, ki ga opredeljuje 66. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, s sprem. in dop. v nadaljevanju ZOFVI). Ta določa, da se za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Osnovna šola razpolaga z osebnimi (tudi kontaktnimi) podatki staršev, ki jih vodi v svojih zbirkah in za namene, ki jih dopušča zakon. V zvezi s temi podatki osnovna šola nastopa kot upravljavec zbirke teh podatkov. Navedene podatke lahko predstavnik sveta staršev uporabi za namen kontaktiranja staršev v zvezi z delom sveta staršev le, kadar za to obstaja ustrezna pravna podlaga in pod pogoji kot jih določajo interna pravila varne obdelave osebnih podatkov pri šoli (dodelitev dostopnih pravic, nameni obdelave, itd.).

 

Glede pravne podlage IP pojasnjuje, da je v svojih mnenjih že pojasnil, da je lahko dopustna pravna podlaga za uporabo kontaktnih podatkov staršev za namen obveščanja o delu sveta staršev tudi privolitev staršev (skladno s členom 6(1)(a) Splošne uredbe).

 

Možno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, predstavlja tudi četrti odstavek 9. člena ZVOP-1 v povezavi s členom 6(1)(e) Splošne uredbe; pri tem pa mora biti izkazano, da je obdelava osebnih podatkov nujna za izvrševanje zakonitih pristojnosti javnega sektorja (v konkretnem primeru bi moralo biti izkazano, da je za uresničevanje pravice staršev do sodelovanja prek svojega predstavnika v svetu staršev, nujno, da lahko predstavnik staršev uporabi kontaktne podatke staršev, ki jih vodi šola, za obveščanje staršev glede dela sveta staršev). Odgovornost za presojo, da so navedeni pogoji izpolnjeni nosi upravljavec – to je šola, ki mora v tem primeru zagotoviti tudi druge pogoje za skladno obdelavo osebnih podatkov (informiranje posameznikov glede obdelave; zagotavljanje pravice do ugovora; natančna opredelitev namena obdelave, vrst podatkov; dodelitev dostopnih pravic v internih pravilih za predstavnike sveta staršev; itd.).  

 

IP ob zgoraj navedenem še pojasnjuje, da se pravila varstva osebnih podatkov, ki jih določa Splošna uredba ne uporabljajo za obdelave s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo