Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.11.2019
Naslov: Vpogled v osebno mapo
Številka: 0712-1/2019/2685
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vpogleda v osebno mapo s strani vašega poslovnega partnerja, s katerim ste imeli podpisano pogodbo o poslovnem sodelovanju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da v okviru mnenja ne more presojati ustreznosti določene obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka, in sicer le v delu zakonite obdelave osebnih podatkov, za katerega je pristojen.

 

IP splošno pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov v 6. členu določa različne pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Obdelava je tako zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave in konkretne osebne podatke izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b)   obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d)   obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e)   obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V konkretnem primeru je pravno podlago za obdelavo določenih vaših osebnih podatkov, ki so se nahajali v vaši osebni mapi, shranjeni na strežniku konkretnega podjetja, najverjetneje predstavljala točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je bila njihova obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (v času njene veljavnosti), ki ste jo sklenili s konkretnim podjetjem. Ob tem IP opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego zakonitega namena obdelave.

Pojasnili ste tudi, da ste po prenehanju opravljanja dela za podjetje svojo osebno mapo izbrisali s strežnika podjetja. Od trenutka prenehanja pogodbe in posledičnega izbrisa osebne mape točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov najverjetneje ni več predstavljala pravne podlage za zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov. Njihova kakršnakoli obdelava (tudi vpogled vanje ali njihovo posredovanje) bi bila tako lahko zakonita le, če bi obstajala kaka druga pravna podlaga iz člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Glede vpogleda v vašo elektronsko pošto IP pojasnjuje, da bi lahko v opisanem primeru šlo za kršitev vaše ustavne pravice do zasebnosti, ki izhaja iz 37. člena Ustave RS (varstvo tajnosti pisem in drugih občil), ki se lahko povezuje tudi s pravico do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave RS. Glede na to, da se pristojnost IP razteza le na pravico iz 38. člena Ustave RS, IP pojasnjuje, da v vašem primeru v prvi vrsti ne gre za poseg v pravico do varstva osebnih podatkov (kot osebni podatki se pri e-pošti štejejo prometni podatki, npr. kdo je poslal pošto in kdaj), ampak primarno za poseg v pravico do tajnosti pisem in drugih občil.

IP pojasnjuje še, da širši del vaše pravice do zasebnosti z vidika varstva tajnosti pisem in drugih občil (npr. razkritje oz. prebiranje vsebine elektronskega sporočila, ki ne vsebuje podatkov, ki so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov) lahko zavarujete preko postopkov pred pristojnimi sodišči bodisi v civilnem ali kazenskem postopku. Na pristojni policijski postaji lahko vložite kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve tajnosti občil, ki je opredeljeno v 139. členu Kazenskega zakonika (KZ-1; Uradni list RS, št. 50/12-UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17), poleg tega pa lahko, če ocenjujete, da vam je bila s posegom v zasebnost povzročena premoženjska ali nepremoženjska škoda, na podlagi 179. člena Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 97/07-UPB1, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631) zahtevate tudi odškodnino. V okviru uradnih postopkov je v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEkom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110713, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) možno dostopati tudi do določenih podatkov, ki jih obdelujejo mobilni operaterji.

IP sklepno ponavlja, da v okviru mnenja ne more dokončno presojati, ali je v konkretnem primeru dejansko šlo za kršitev varstva osebnih podatkov.

V kolikor menite, da so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito, lahko vsekakor podate prijavo IP. To lahko storite tudi preko obrazca, ki je dostopen na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave

 

S spoštovanjem.

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka