Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.11.2019
Naslov: Elektronsko poslovanje med organi
Številka: 0712-1/2019/2640
Vsebina: Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju: IP) je dne … po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za pojasnilo glede elektronskega poslovanja med … in ...

 

Navajate, da vam pravno podlago za pridobitev podatkov iz evidenc … daje prvi odstavek 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1), 6. točka drugega odstavka 61. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18; v nadaljevanju: ZSVarPre), način posredovanja podatkov v elektronski obliki preko uradnega elektronskega naslova organov pa vam omogoča 4. člen nove Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18; v nadaljevanju: Uredba), ki velja tudi za … kot nosilca javnega pooblastila.

 

Prosite za pojasnilo glede poslovanja z dokumenti oziroma navedenimi podatki v elektronski obliki z vidika ZVOP-1 oziroma Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba).

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Splošne uredbe, 7. točke prvega odstavka 49. člena ZVOP-1 ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ob tem poudarjamo, da IP izven konkretnih inšpekcijskih postopkov ne more presojati posameznih primerov obdelave oziroma posredovanja osebnih podatkov.

 

Kot je razbrati iz predstavljene vsebine, se vaše vprašanje nanaša na posredovanje (osebnih) podatkov umrlih posameznikov. Splošna uredba v uvodnih določbah (27) določa, da se ne uporablja za osebne podatke umrlih oseb. Države članice pa lahko določijo pravila za obdelavo osebnih podatkov umrlih oseb. Prvi odstavek 23. člena ZVOP-1, ki se v tem delu še uporablja, določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.

 

V skladu z zgoraj navedenim menimo, da je za namene, kot so opredeljeni v členu 59 ZSVarPre, pravna podlaga za pridobitev podatkov od upravljavca osebnih podatkov (ZPIZ), kot ste navedli sami, prvi odstavek 23. člena ZVOP-1 v povezavi s 6. točko drugega odstavka 61. člena ZSVarPre, pri čemer Uredba, kot navajate, izrecno uvaja poslovanje med organi prav v elektronski obliki.

 

Vsekakor svetujemo, da pri tehnični ureditvi pridobivanja podatkov poskrbite za ustrezne ukrepe zagotavljanja varnosti podatkov pri pošiljanju.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Alenka Antloga, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov