Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.11.2019
Naslov: Načelo sorazmernosti v postopkih na CSD
Številka: 0712-1/2019/2569
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali CSD zakonito obdeluje osebne podatke, ko od prosilca v ugotovitvenem postopku za pridobitev pravice iz javnih sredstev kot dokazilo zahteva prodajno pogodbo o nepremičnini, medtem ko prosilec CSD predhodno opozori na načelo sorazmernosti in CSD tudi zaprosi za izjasnitev glede določnosti potrebnih podatkov iz prodajne pogodbe za nepremičnino. CSD se kljub opozorilu o sorazmernosti in določnosti ne odzove, ampak vztraja na dokazilu prodajne pogodbe o nepremičnini, kljub temu, da so v prodajni pogodbi osebni podatki oseb, ki so se po naključju znašle v postopku.    

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

IP sicer na podlagi Sklepa Ustavnega sodišča RS (Ustavno sodišče) št. U-I-92/12-13 v okviru inšpekcijskega postopka v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za njih pristojni državni organi, ne sme posegati, vam pa kljub temu pojasnjujemo, da CSD v postopku odločanja o materialnih pravicah uporablja določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP). Dejstva, na katera opira svoj zahtevek, dokazuje vlagatelj, CSD pa sam pridobiva tiste podatke, za katere ima podlago v zakonu. Uradna oseba na CSD je tista, ki v skladu z načelom proste presoje dokazov odloči, katera dejstva je potrebno dokazati in v primeru, da je potrebno pridobiti podatke, ki jih CSD sam ne more pridobiti, mora ta dokazila predložiti vlagatelj. Vsekakor pa mora vsak organ, ki vodi postopek, za katerega ga pooblašča zakon, pri obdelavi osebnih podatkov ravnati v skladu z načelom sorazmernosti oz. najmanjšega obsega podatkov, ki je določen v točki (c) člena 5 (1) Splošne uredbe. Osebni podatki morajo torej biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo in tako ni dopustno, da bi CSD obdeloval osebne podatke, ki jih za odločitev o zadevi ne potrebuje.           

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka