Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.11.2019
Naslov: Videonadzor šolskih prostorov
Številka: 0712-1/2019/2552
Vsebina: Šolstvo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede videonadzora v šolskih prostorih.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je videonadzor je sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je ustrezno zakonsko reguliran in omejen na tisto, kar je nujno in sorazmerno za doseganje ciljev in namenov, ki naj bi jim videonadzor služil. V Sloveniji to ureja ZVOP-1, ki se v tem delu do morebitne drugačne ureditve še uporablja tudi po začetku veljave Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ob tem IP opominja, da mora v skladu s 74. členom ZVOP-1 oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Omenjeno velja za vse posameznike, ki so lahko izpostavljeni videonadzoru. Takšno obvestilo mora obvezno vsebovati naslednje informacije:

  • da se izvaja videonadzor,
  • naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja,
  • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

 

V skladu z določbami 75. člena ZVOP-1 se videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore lahko izvaja tako v javnem kot zasebnem sektorju, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Odločitev sprejme pristojni funkcionar, predstojnik, direktor ali drugi pristojni oziroma pooblaščeni posameznik osebe javnega sektorja ali osebe zasebnega sektorja. V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora. Uvedba videonadzora se lahko določi tudi z zakonom ali s predpisom, sprejetim na njegovi podlagi. V skladu s tretjim odstavkom 75. člena je o izvajanju videonadzora potrebno pisno obvestiti vse zaposlene, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru.

 

Opisana oblika videonadzora se lahko izvaja na mestih, kjer je omogočen dostop v uradne službene ali poslovne prostore. IP pojasnjuje tudi, da izvajanje videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore predstavlja bistveno manjši poseg v zasebnost zaposlenih kot izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov, zaradi česar so v 75. členu ZVOP-1 pogoji za izvajanje videonadzora in s tem zakoniti namen zbiranja in uporabe videoposnetkov dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore določeni precej širše, kot je to v zvezi z izvajanjem videonadzora znotraj delovnih prostorov določeno v 77. členu ZVOP-1. Ta namreč v prvem odstavku določa, da se izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov lahko izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. 

IP na podlagi navedenega meni, da bi lahko šola izvajala videonadzor vhodov v šolsko stavbo pod pogoji iz 75. člena ZVOP-1. Prav tako bi lahko vzpostavila videonadzor v ostalih šolskih prostorih (hodniki, avla, telovadnica, …) za katere so eventualno izpolnjeni zakonski pogoji po 77. členu ZVOP-1 in ob upoštevanju, da je videonadzor določenih prostorov načeloma prepovedan (zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih). Nikakor pa ni dovoljeno vzpostaviti videonadzor v celotni šoli oz. vseh njenih prostorih.

Odločanje o nujnosti in potrebnosti uvedbe videonadzora mora torej slediti zgoraj navedenim namenom, upravičenost pa se mora vedno presojati od primera do primera, kar pomeni, da mora biti osnovno vodilo pri uvedbi videonadzora načelo, da se ta uvede takrat, kadar ni na razpolago drugega milejšega ukrepa za dosego teh namenov.

IP sklepno poudarja, da mora šola sama glede na vse navedeno presoditi, za kakšne vrste prostor gre in ali je glede na zahtevane pogoje uvedba videonadzora resnično nujna za varovanje zakonsko določenih dobrin in zasledovanega namena ni mogoče doseči z drugimi, milejšimi sredstvi.

IP dodaja še, da je več informacij o videonadzoru na voljo v smernicah IP, ki so objavljene na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

Podrobnejše informacije o obveznostih upravljavcev v zvezi z vzpostavitvijo videonadzora so prav tako dosegljive na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/

Prav tako je IP glede videonadzora izdal številna mnenja, ki so objavljena na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka