Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.11.2019
Naslov: EMŠO kupca vozila pri registraciji
Številka: 0712-1/2019/2507
Vsebina: Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da se ukvarjate z registracijo vozil. Zanima vas, ali lahko zahtevate EMŠO kupca vozila.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v členu 6(1) Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

IP meni, da bi v konkretnem primeru prišla v poštev pravna podlaga iz točke (c) člena 6(1) Splošne uredbe. Namreč registracijo vozil lahko opravljajo strokovne organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil ali identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil, če izpolnjujejo določeno pogoje in jih za registracijo vozil pooblasti Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (57. člen Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17); v nadaljevanju: ZMV-1).

ZMV-1 podrobneje določa katere osebne podatke vsebuje evidenca registriranih vozil, le-ti se v evidenci zbirajo, vodijo in obdelujejo zaradi izvajanja nalog iz ZMV-1 (torej tudi za izvajanje naloge registracije vozil). Tako v skladu s tretjim odstavkom 63. člena evidenca registriranih vozil vsebuje podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti navedeni na prometnem dovoljenju, o njegovi registraciji, izdanem prometnem dovoljenju, lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, tehničnih pregledih, obveznem zavarovanju in druge tehnične podatke. Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, vsebujejo njeno osebno ime oziroma firmo, datum rojstva, EMŠO oziroma matično številko, status lastnika vozila ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablicah ter njihovih uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Prav tako evidenca vsebuje podatke o dovoljenjih za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in trajnih preskusnih tablicah, osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 37. člena tega zakona, osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo ter EMŠO.

 

V skladu z navedenim po mnenju IP obstaja zakonska pravna podlaga, ki nalaga subjektom, pooblaščenim za registracijo vozil, da od kupca vozila ob registraciji tega vozila zahtevajo tudi EMŠO, saj je navedeni osebni podatek sestavni del evidence registriranih vozil, v katero je potrebno vnesti v prejšnjem odstavku navedene podatke in jo sicer vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca