Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.11.2019
Naslov: Osebni podatki na računu pri izdaji zdravila na recept
Številka: 0712-1/2019/2660
Vsebina: Pravne podlage, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad.: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izpisa imena in priimka ter datuma rojstva na računu, ki ga izda lekarna pri dvigu zdravila na recept.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

****

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

d) obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e) obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Obvezne sestavine računov, ki jih davčni zavezanec mora navesti na računih, ki jih izda, so določene v 82. in 83. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11–UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19 - v nad. ZDDV-1), pri čemer v navedenih členih ni navedeno, da so ime in priimek ter datum rojstva kupca sestavni del računa. IP tudi ni poznana nobena druga pravna podlaga, ki bi kot sestavni del računa, izdanega pri dvigu zdravil na recept, določala navedene osebne podatke.  

 

V tem delu IP opozarja tudi na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki je eno temeljnih načel varstva osebnih podatkov, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebnih za dosego zakonitega namena obdelave. V konkretnem primeru se torej zastavlja vprašanje, za kakšen namen se obdelujejo dotični osebni podatki in ali so ti za dosego določenega namena resnično potrebni.

 

IP vsekakor priporoča, da se na račune po nepotrebnem ne zapisuje tistih osebnih podatkov posameznika, ki niso obvezni v skladu s področnimi predpisi ali sicer nujno potrebni. Ne more pa IP v okviru mnenja presojati, ali gre v konkretnem primeru za kakršnokoli kršitev, saj presojo o ustreznosti obdelave osebnih podatkov lahko IP izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

          

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP