Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.11.2019
Naslov: Postavitev brezžične kamere
Številka: 0712-1/2019/2656
Vsebina: Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede postavitve brezžične kamere.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa v okviru mnenja presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da postavitev in uporaba kamer za snemanje okolice (v vašem primeru travnika oziroma poti) lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če zajame posameznike in so ti na posnetku določeni ali vsaj določljivi. Če je torej ločljivost shranjenih posnetkov dovolj velika in je posameznike na njih mogoče prepoznati, takšno snemanje lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov v smislu 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. V nasprotnem primeru (če posamezniki na posnetkih niso določljivi) se predpisi s področja varstva osebnih podatkov ne uporabljajo in s tem tudi ni podana pristojnost IP.

 

IP nadalje pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov v 2. členu določa, da se ta uredba ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti (npr. izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe).

IP tako meni, da bil videonadzor dopusten, če bi z uporabo kamere, ki jo navajate v svojem zaprosilu za mnenje, snemali zgolj svojo zasebno posest. Ne sme pa taka oblika videonadzora zajemati tudi javnih površin ali zasebnih površin, ki so v lasti drugih oseb ali na njih izvršujejo svoje pravice (npr. služnost). Če namreč izvajalec videonadzora brez dovoljenja in vednosti snema tudi druge ljudi na zemljišču izven meja svojih nepremičnin, je za svoja dejanja lahko kazensko in odškodninsko odgovoren. Posameznik, ki meni, da mu je kršena pravica do zasebnosti, lahko v skladu s 134. členom Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631) vloži tožbo na sodišče, s katero sodišču predlaga, da odredi prenehanje dejanja (videonadzora), s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica, prav tako pa lahko na podlagi 179. člena OZ zahteva tudi odškodnino, če mu je zaradi tega nastala škoda. 

V primerih, ko se z izvajanjem videonadzora občutno posega v zasebnost posameznika, ima slednji na razpolago tudi kazensko pravno sodno varstvo, saj lahko izvajanje videonadzora pod pogoji iz 138. člena Kazenskega zakonika (KZ-1; Uradni list RS, št. 50/12-UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17) pomeni tudi kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja.

IP dodaja še, da je več informacij o videonadzoru na voljo v smernicah IP, ki so objavljene na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

Podrobnejše informacije o obveznostih upravljavcev v zvezi z vzpostavitvijo videonadzora so prav tako dosegljive na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/

Prav tako je IP glede videonadzora izdal številna mnenja, ki so objavljena na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka