Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2019
Naslov: Prevzem originalne zdravstvene dokumentacije
Številka: 0712-1/2019/2364
Vsebina: Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 10. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, v katerih primerih je možne prevzem originalne zdravstvene dokumentacije s strani pacienta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V mnenju vam podajamo le nekaj primerov, saj vseh ni možno vnaprej predvideti.

 

 

Prevzem originalne zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša na pacienta, s strani pacienta bi lahko bil izjemoma dopusten na primer:

- če so že potekli predpisani roki hrambe dokumentacije (to velja za manj pomembno dokumentacijo),

- če gre za prevzem klasičnih slikovnih posnetkov, ki jih ni mogoče ustrezno reproducirati (pacient mora po uporabi posnetke vrniti),

- če je izvajalec prenehal opravljati dejavnost in ni mogoč prevzem dokumentacije v skladu s predpisi,

- če gre za prevzem dvojnikov,

- če gre za prevzem dokumentacije, ki se nanaša na pacienta in ne sodi v zdravstveno mapo ali za katero izvajalec zdravstvene dejavnosti določi, da je ne potrebuje in hkrati ni njen originator,

- če gre za prevzem dokumentacije, ki je po pravilih namenjena pacientu (npr. originalne odpustnice).

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Odstop od splošnega pravila o neizročanju originalne zdravstvene dokumentacije je izjemoma možen, če se s tem ne ogrozi integritete dokumentacije (torej če ni ogrožena varnost osebnih podatkov), prevzem pa narekujejo legitimne potrebe pacienta. V zadnji alineji pa sploh ne gre za pravo izjemo.

 

Posebni predpisi, ki bi neposredno urejali ta vpašanja, nam niso poznani.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka