Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.11.2019
Naslov: Poseganje v OP otrok
Številka: 0712-1/2019/2567
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste zaposleni v državni upravi – organu v sestavi ministrstva. Kraj prebivanja in kraj opravljanje dela sta različna. Zaradi usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ste v skladu s 148. členom ZDR-1 vložili vlogo za drugačno razporeditev delovnega časa. Vlogi ste priložili vozni red vlakov in urnike dejavnosti vaših mlajših sinov. V obrazložitvi sklepa, s katerim je bilo odločeno o vaši vlogi, je med drugim navedeno, da je iz prilog razvidno, da vaši otroci obiskujejo popoldanske interesne dejavnosti v kraju, kjer tudi stalno prebivajo, torej lahko sami dostopajo do kraja, kjer se izvajajo interesne dejavnosti. Ali lahko kadrovska služba delodajalca preverja, kje imajo otroci stalno prebivališče in pridobivajo podatke o razdalji o prometnih razmerah med stalnim prebivališčem in mestom izvajanja interesnih dejavnosti brez vaše izrečne privolitve ali gre v tem primeru za kršitev ZVOP-1?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav in zavarovanja osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da se Splošna uredba skladno s členom 2 uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali deloma z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke. Z drugimi besedami, v primeru podatkov, ki niso del zbirke ali niso namenjeni oblikovanju zbirke, se pravila varstva osebnih podatkov ne uporabljajo.

 

Ne iz vaših navedb ne iz priloženega sklepa delodajalca ni mogoče zaključiti, da bi delodajalec v postopku odločanja o vaši vlogi uporabil podatek o bivališču otrok, ki bi izhajal iz zbirke. V obrazložitvi sklepa je navedeno, da je iz prilog razvidno, da otroci obiskujejo popoldanske interesne dejavnosti v kraju, kjer tudi stalno prebivajo. V kolikor bivališča vaših otrok ni mogoče razbrati že iz vaših navedb v vlogi ali samih prilog, ki ste jih vlogi priložili, je mogoče, da je delodajalec v posledici le-teh sklepa, da vaši otroci prebivajo na istem naslovu kot vi sami.

 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in naslednji; v nadaljevanju ZJU) v 46. členu določa, da se za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave (v nadaljnjem centralna kadrovska evidenca). V centralni kadrovski evidenci se, med drugim, na podlagi 16. točke prvega odstavka 47. člena ZJU za javnega uslužbenca vodijo tudi podatki, potrebni za obračun plače. Število vzdrževanih družinskih članov je na primer podatek, ki vpliva na izračun akontacije dohodnine, naslov le-teh pa za ta namen ni potreben.

 

V kolikor menite, da delodajalec v centralni kadrovski evidenci za vas vodi tudi podatke o stalnem prebivališču vaših otrok, lahko kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri upravljavcu centralne kadrovske evidence, tj. ministrstvo, pristojno za upravo, na podlagi pravice dostopa iz člena 15 Splošne uredbe pridobite informacijo o osebnih podatkih, ki se vodijo o vas. V kolikor pa menite, da je delodajalec podatek o naslovu vaših otrok pridobil iz centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem CRP), lahko kot zastopnik otrok v otrokovem imenu pri upravljavcu CRP, tj. ministrstvo, pristojnem za notranje zadeve, na podlagi pravice iz člena 15 Splošne uredbe pridobite informacijo katerim uporabnikom so bili osebni podatki razkriti.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Žiga Veber,

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka