Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2019
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov Državnemu odvetništvu na podlagi 297. člena DZ
Številka: 0712-1/2019/2324
Vsebina: Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov Državnemu odvetništvu na podlagi prvega odstavka 297. člena Družinskega zakonika. Navajate, da imate zadržke glede zahteve po opisu vseh okoliščin otrokovega življenja in po predložitvi celotnega zadnjega letnega pedagoškega poročila za otroka, saj so za določitev preživninske obveznosti morda relevantni zgolj nekateri od teh podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe. Zato poudarjamo, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, tudi za njihovo posredovanje, je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in za javni sektor je to v skladu s še veljavnim prvim odstavkom 9. člena ZVOP-1 načeloma zakon.

 

Področni zakon v smislu prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 v zvezi s členom 6(1)(c) Splošne uredbe je v konkretnem primeru Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19, v nadaljevanju DZ). Ta v 297. členu ureja določitev preživnine za otroke, nameščene v rejništvo ali v zavod, in v prvem odstavku določa, da Državno pravobranilstvo v enem letu od začetka uporabe tega zakonika zahteva, da sodišče odloči o preživninski obveznosti staršev v skladu s 184. členom tega zakonika, in sicer za tiste otroke, ki so bili do dneva začetka uporabe tega zakonika že nameščeni v rejništvo ali v zavod in še nimajo določene preživnine. Iz navedene določbe v zvezi s 7. členom Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) tako izhaja, da je dolžan javni zavod, v katerem je otrok nameščen, zaradi določitve preživnine v sodnem postopku Državnemu pravobranilstvu posredovati tiste podatke, ki so potrebni za izvrševanje takšne pristojnosti.

 

Posredovani podatki pa morajo biti skladno z načelom najmanjšega obsega podatkov iz člena 5(c) Splošne uredbe ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo, torej morajo biti potrebni za vložitev zahteve za določitev preživninske obveznosti po prvem odstavku 297. člena DZ v konkretnem primeru. Takšna presoja je primarna odgovornost upravljavca osebnih podatkov, zato vam dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati. Predlagamo pa vam, da se za utemeljitev potrebnosti zahtevanih osebnih podatkov obrnete neposredno na Državno odvetništvo.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov