Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2019
Naslov: Razkritje osebnih podatkov in izbris iz fotografije
Številka: 0712-1/2019/2332
Vsebina: Fotografije kot OP, Pravica do pozabe, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali gre za kršitev varstva osebnih podatkov, ker je uslužbenka upravljavca osebnih podatkov izven službe govorila o tem, da ste zahtevali izbris slike otroka. Poleg tega vas zanima, ali je upravljavec osebnih podatkov ravnal prav, ko je na podlagi vaše zahteve za izbris podatkov obraz otroka zameglil.

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

  1. Razkritje osebnih podatkov

 

IP uvodoma splošno pojasnjuje, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

 

V kolikor pa določena obdelava osebnih podatkov, kot na primer razkritje osebnih podatkov nepooblaščeni osebi, nima ustrezne pravne podlage iz navedenega člena 6 Splošne uredbe, gre lahko za nezakonito obdelavo osebnih podatkov. IP v okviru mnenja ne more podati dokončne presoje glede zakonitosti konkretne obdelave osebnih podatkov, temveč lahko opravi konkretno presojo šele v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

  1. Izbris osebnih podatkov in zameglitev posameznika na sliki

 

IP v nadaljevanju pojasnjuje nekaj splošnih pojmov, ki so relevantni v konkretnem primeru. Po členu 4(6) Splošne uredbe pomeni zbirka vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi. Osebni podatki predstavljajo skladno s členom 4(1) Splošne uredbe katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Glede na navedeno lahko fotografije pomenijo varovane podatke po Splošni uredbi le, kadar določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s fotografijo obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku (npr. njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva in podobno). Torej, upravljavec osebnih podatkov mora v konkretnem primeru presoditi, ali je posameznik na fotografiji določljiv in ali gre za zbirko osebnih podatkov, saj le v takšnem primeru velja Splošna uredba.

 

V konkretnem primeru ste od upravljavca zahtevali izbris osebnih podatkov vašega otroka s fotografije. IP pojasnjuje, da se izbris s fotografije lahko izvrši tudi na način, da se posameznika zamegli tako, da le-ta ni več določen ali določljiv in da je ta zameglitev posameznika nepovratna. Več informacij o pravici do izbrisa lahko pridobite na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/.

 

Konkretne presoje zakonitosti izbrisa osebnih podatkov v vašem primeru pa IP v okviru neobvezujočega mnenja ne more opraviti, temveč to lahko stori le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP